Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου .: Μεγάλες Εορτές .: Ματιά
 

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου

Τη μνήμη της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου τιμούμε στις 28 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου τιμούμε στις 28 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου:

Της Σκέπης σου Παρθένε, αvυμνούμεν τας χάριτας, ην ως φωτοφόρον νεφέλην, εφαπλοίς υπέρ έννοιαν, και σκέπεις τον λαόν σου νοερώς, εκ πάσης των εχθρών επιβουλής. Σε γαρ σκέπην και προστάτιν και βοηθόν, κεκτήμεθα βοώντες σοι. Δόξα τοις μεγαλείοις σου Αγνή, δόξα τη θεία Σκέπη σου, δόξα τη προς ημάς σου, προμηθεία Άχραντε.

Έτερο απολυτίκιο Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου:

Θεοτόκε Αειπάρθενε, την αγίαν σου Σκέπην, δι’ ης περισκέπεις, τους εις σε ελπίζοντας, κραταιάν τω Έθνει σου καταφυγήν εδωρήσω ότι ως πάλαι και νυν θαυμαστώς ημάς έσωσας, ως νοητή νεφέλη, τον σον λαόν περιβάλουσα. Διο δυσωπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

https://youtu.be/7WU_NqgOmxo

  Παναγία (Η πλατυτέρα)
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.