Παρακλητικός Κανών Οσίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού

Ως ιεράρχης του Χριστού θεοφόρος, πλουσίαν χάριν παρ’ αυτού εκομίσω, του ενεργείν παράδοξα Παρθένιε· όθεν ταις πρεσβείαις σου, πολυτρόπων κινδύνων, και παντοίων θλίψεων, και δαιμόνων μανίας, φύλαττε Πάτερ άπαντας ημάς, τους σε μεσίτην, προς Κύριον έχοντας.