Παρακλητικός Κανών Οσίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Παρακλητικός Κανών Οσίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του Θαυματουργού

Ως ιεράρχης του Χριστού θεοφόρος, πλουσίαν χάριν παρ’ αυτού εκομίσω, του ενεργείν παράδοξα Παρθένιε· όθεν ταις πρεσβείαις σου, πολυτρόπων κινδύνων, και παντοίων θλίψεων, και δαιμόνων μανίας, φύλαττε Πάτερ άπαντας ημάς, τους σε μεσίτην, προς Κύριον έχοντας.

Γράφει: Matia Gr
Ιερά παράκληση στον Αγ. Παρθένιο υπέρ υγείας σε όλο τον κόσμοΙερά παράκληση στον Αγ. Παρθένιο υπέρ υγείας σε όλο τον κόσμο

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι.

Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Εις πολλά έτη δέσποτα. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνην σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου· εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισεν με εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος, και ηκηδίασεν επ’ εμέ το πνεύμα μου, εν εμοί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήμασι των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς σε τας χείρας μου· η ψυχή μου ως γη άνυδρός σοι. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ’ εμού, και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησον μοι το πρωί το έλεός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνωρισόν μοι, κύριε, οδόν εν η πορεύσομαι, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον· δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου. Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία· ένεκεν του ονόματος σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου· και εν τω ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ειμί.

Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.

Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Πάντα τα έθνη εκύκλωσαν με, και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.

Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.

Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Ως ιεράρχης του Χριστού θεοφόρος, πλουσίαν χάριν παρ’ αυτού εκομίσω, του ενεργείν παράδοξα Παρθένιε· όθεν ταις πρεσβείαις σου, πολυτρόπων κινδύνων, και παντοίων θλίψεων, και δαιμόνων μανίας, φύλαττε Πάτερ άπαντας ημάς, τους σε μεσίτην, προς Κύριον έχοντας.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Ου σιωπήσωμεν ποτέ, Θεοτόκε, τας δυναστείας Σου λαλείν οι ανάξιοι, ειμή γαρ Συ προΐστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων, τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους. Ουκ αποστώμεν, Δέσποινα, εκ Σου, σους γαρ δούλους σώζεις αεί, εκ παντοίων δεινών.

Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός Σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών Σου, εξάλειψον το ανόμημά μου. Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον Σου εποίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τοις λόγοις Σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί Σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας Σου εδήλωσάς μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι, πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινομένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν Σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου Σου και το πνεύμα Σου το άγιον μη αντανέλης απ’ εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου Σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τας οδούς Σου και ασεβείς επί Σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην Σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν Σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινομένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκίαν Σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν Σου μόσχους.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Παθών ανηκέστων ταις προσβολαίς, θλιβόμενος Πάτερ, τη θερμή σου επισκοπή, προστρέχω δεόμενος ρυσθήναι, της χαλεπής με Παρθένιε θλίψεως.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Αγγέλων συνόμιλος γεγονώς, δαιμόνων κακίας, και απάσης επιβουλής, ημάς ανωτέρους διατήρει, ταις σαις πρεσβείαις Παρθένιε Όσιε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Θεράπευσον Πάτερ ως συμπαθής, ημών την οδύνη, την συνέχουσαν την ζωήν, ημών Ιεράρχα και ειρήνην, αίτει ημίν και πταισμάτων συγχώρησιν.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Ως Μήτηρ του πάντων Δημιουργού, και πάντων προστάτις, Θεοτόκε Χριστιανών, προστάτευε πάντοτε Παρθένε, των αδιστάκτω ψυχή προσιόντων σοι.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Νοσημάτων ποικίλων, και χαλεπών θλίψεων, ώσπερ ελυτρώσω θεόφρον, τους προσιόντας σοι, ούτως απάλλαξον, πάσης ανάγκης και λύπης, Άγιε Παρθένιε, τους σε γεραίροντας.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Πυρ ο λόγος σου ώφθη, ως αληθώς Όσιε, φλέγων των δαιμόνων τα σμήνη, δυνάμει κρείττονι· όθεν κατάφλεξον, την των παθών ημών ύλην, άνθραξι Παρθένιε, της προστασίας σου.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Απερίτρεπτον τείχος, και αρραγές έρεισμα, και καταφυγή εν ανάγκαις, και περιστάσεσι, γενού Παρθένιε, τοις ολοτρόπω καρδία σπεύδουσι εκάστοτε, τη αντιλήψει σου.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Ράβδος ώφθης αγία, άνθος Χριστόν φέρουσα, ώσπερ Ησαΐας προέφη, Αγίω Πνεύματι, Κόρη Πανύμνητε· διο τη ση ευωδία, το δυσώδες σκέδασον, της διανοίας μου.

Διάσωσον θαυματουργέ Ιεράρχα πάσης ανάγκης, και μανίας του πονηρού πολεμήτορος, τους σε τιμώντας Παρθένιε θεοφόρε.

Επίβλεψον εν ευμενεία πανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν, και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Έτι δεόμεθα υπέρ της ιεράς ημών συνόδου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών, αφιερωτών της αγίας Εκκλησίας ταύτης.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Έτι δεόμεθα υπέρ των ασθενεία ευρισκόμενων αδερφών ημών, αποκαταστάσεως και ταχείας αναρρώσεως αυτών.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Έτι δεόμεθα υπέρ των ιατρών, θεραπευτών, νοσηλευτών και των εργαζομένων εις τον της υγείας κλάδον.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Λαμψάκου ποιμήν, εδείχθης ενθεώτατος, και πάντας σοφέ, εξέπληξας τοις θαύμασι· και νυν Πάτερ προΐστασο, των θερμώς προσιόντων τη σκέπη σου, και τον Σωτήρα δυσώπει αεί, δίδοναι ημίν πταισμάτων την άφεσιν.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Θείαν χάριν δεξάμενος, οιάπερ θεράπων Χριστού θερμότατος, απαλλάττειν την ζωήν ημών, Πάτερ μη ελλίπης πάσης θλίψεως.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Επωδύνων κακώσεων, λύτρωσαι Παρθένιε τη πρεσβεία σου, τους προστάτην και μεσίτην σε, κεκτημένους Πάτερ προς τον Κύριον.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Νεκρωθέντας ως ήγειρας, τη ζωοποιώ εντεύξει σου Όσιε, ούτω ζώωσον Παρθένιε, νεκρωθείσαν Πάτερ την καρδίαν μου.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Ιησούν τον πανάγαθον, ον ακαταλήπτως Κόρη, εκύησας, καθικέτευε δωρήσασθαι, των πλημμελημάτων ημίν άφεσιν.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Έχοντες την σην, προστασίαν ου πτοούμεθα, των δαιμόνων καθ’ ημών τας προσβολάς· δια τούτο σοι προστρέχομεν Παρθένιε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Ήστραψας ως φως, και ακτίσι των θαυμάτων σου, διαλύεις την σκοτόμαιναν αεί, των παθών ημών Παρθένιε πανθαύμαστε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Μέγας αρωγός, ανεδείχθης ημών Άγιε· δια τούτο σου δεόμεθα θερμώς· εξελού ημάς στενώσεων και θλίψεων.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Άχραντε Αγνή, Θεοτόκε Αειπάρθενε, εξελού ημάς παντοίων πειρασμών, οία Μήτηρ του Θεού ημών φιλάγαθος.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Σωμάτων, ίασαι Πάτερ τούς πόνους, των προς σε μετά σπουδής προσιόντων, και των ψυχών αθυμίας το βάρος, το καταθλίβον ημάς επικούφισον, Παρθένιε θαυματουργέ, τη θερμή σου πρεσβεία προς Κύριον.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Ρυσθήναι, της του εχθρού κακουργίας, και απάσης απειλής και μανίας, και πικροτάτων ημάς συμπτωμάτων, Χριστόν δυσώπει παμμάκαρ Παρθένιε· ότι μεγίστην προς αυτόν, παρρησίαν πλουτείς ιερώτατε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών.

Υπάρχων, θεοειδής Ιεράρχης, ανεδείχθης των πασχόντων προστάτης, και θλιβομένων θερμός αντιλήπτωρ, και ελατήρ των δαιμόνων Παρθένιε· διο της σης δίδου ημίν, αρωγής καθ’ εκάστην τας χάριτας.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Σε πάντες, καταφυγήν εν ανάγκαις, και βοήθειαν Παρθένιε πλουτούντες, πάσης ανάγκης εν βίω και ζάλης, τη χάριτί σου ταχέως λυτρούμεθα, θεοκυήτορ Μαριάμ· δια τούτο αεί σε δοξάζομεν.

Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοί σου αγαλλιάσονται.

Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον.

Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοί σου αγαλλιάσονται.

Και υπέρ του καταξιωθήναι ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον τον Θεόν ημών ικετεύσωμεν.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Σοφία. Ορθοί. Ακούσωμεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάσι.

Εις πολλά έτη δέσποτα.

Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχωμεν.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.

Τω καιρώ εκείνω, προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά, και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς, παραγγείλας αυτοίς λέγων· Εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε. Πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε, λέγοντες, ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Ταις του Ιεράρχου πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη, των εμών εγκλημάτων.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ταις της Θεοτόκου πρεσβείαις, Ελεήμον, εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.

Ελεήμον, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου.

Θαύμασιν εκόσμησας, την σην ζωήν Ιεράρχα, και πολλούς διέσωσας, λύμης του αλάστορος ως φιλάγαθος δαψιλώς πάσι γαρ, νέμεις τας ιάσεις· δια τούτο σου δεόμεθα. Ίασαι Άγιε, της ψυχής ημών την κατήφειαν, και άχθος το των θλίψεων, θάττον αφ’ ημών διασκέδασον, ειρήνην παρέχων, ημίν και ευφροσύνην αληθή, Πάτερ παμμάκαρ Παρθένιε, ταις σαις αντιλήψεσι.

Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.

Κύριε ελέησον.

Επίσκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς. Ύψωσον κέρας Χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφ’ ημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Κύριε ελέησον.

Πρεσβείαις της παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας· δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού· προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων· ικεσίαις του Τιμίου, Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου· των αγίων ενδόξων και πανευφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων· των εν Αγίοις Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου, Ιωάννου του Ελεήμμονος, πατριαρχών Αλεξανδρείας. Νικολάου του εν Μύροις, Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθούντος και Νεκταρίου του Πενταπόλεως, των Θαυματουργών· των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδώρου του Τύρωνος και Θεοδώρου του Στρατηλάτου, και Μηνά του Θαυματουργού· των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Αικατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων. Των οσίων και θεοφόρων Πατέρων ημών. Των αγίων και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης. Του Αγίου Σώζοντος και του Αγίου Παρθενίου επισκόπου Λαμψάκου του θαυματουργού, και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομεν σε, μόνε πολυέλεε Κύριε. Επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου και ελέησον ημάς.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Ελέει, και οικτιρμοίς, και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Ακαθάρτων πνευμάτων, ως καθείλες παμμάκαρ πάσαν την δύναμιν, ούτω της επήρειας, αυτών της ολεθρίου, ασινείς διαφύλαττε, Παρθένιε θαυμαστέ, τους σε υμνολογούντας.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Ιλασμόν ημίν αίτει, και δεινών συντριμμάτων την επανόρθωσιν, και βίου ευπραγίαν, και πάσαν ευλογίαν, εκ Θεού Πάτερ Όσιε, τοις προσιούσιν αεί, τη ση σεπτή πρεσβεία.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Γεωργείν μετανοίας, τους καρπούς με ενίσχυσov Πάτερ Όσιε, ως αν της αμαρτίας, εκφύγω την απάτην, και ζωής τύχω κρείττονος, Παρθένιε ιερέ, δια των πρεσβειών σου.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Εν αγκάλαις κρατούσα, ώσπερ νήπιον Κόρη τov απερίληπτον, χειρών με του Βελίαρ, απάλλαξον εν τάχει, και Θεώ με οικείωσαι, δι’ εναρέτου ζωής, Παρθένε Θεοτόκε.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Ρύσαι με, της του εχθρού δυναστείας, και καταύγασον φωτί της μετανοίας, την αμαυρωθείσαν, Παρθένιε ψυχήν μου.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Από σκανδάλων, και μαγγανείας και πλάνης, διαφύλαττε Παρθένιε ατρώτους, τους επιζητούντας, την σην επιστασίαν.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Σωματικών με, και ψυχικών νοσημάτων, τήρει άτρωτον Παρθένιε παμμάκαρ, ο καρκίνου πάθος, τω λόγω θεραπεύσας.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Ίασαι Κόρη, την ασθενούσαν ψυχήν μου, δεινοίς πάθεσι και πλείσταις αμαρτίαις, ίνα σε δοξάζω την Κεχαριτωμένην.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Μεγίστων θαυμασίων, αυτουργός υπάρχων, μη διαλίπης παρέχειν εκάστοτε, ενί εκάστη Παρθένιε τα αιτήματα.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Ο θείος της Λαμψάκου, και κλεινός ποιμάντωρ, θαυματουργέ Ιεράρχα Παρθένιε, υπέρ ημών την Τριάδα αεί ικέτευε.

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.

Υψίστου νυν τω θρόνω, παρεστώς παμμάκαρ, ικετηρίους απαύστως προσάγαγε, υπέρ απάντων δεήσεις των ευφημούντων σε.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Υπέρτερον τον νουν μου, δείξον των γηίνων, ως υπερτέρα απάσης της κτίσεως, Θεοκυήτορ Παρθένε ίνα δοξάζω σε.

Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών.

Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφίμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Χαίροις της Λαμψάκου θείος πύρσος, ο καταπυρσεύων εν τοις θαύμασι πάσαν γην· χαίροις ο διώκων, παθών και νοσημάτων, και των δαιμόνων ζόφον, Πάτερ Παρθένιε.

Θείος ανεδείχθης Αρχιερεύς, λαμπρότητι βίου διαλάμπων από παιδός, και τοις θαύμασί σου, πολλούς ευεργετήσας, αξίως εδοξάσθης, Πάτερ Παρθένιε.

Ρύσαι μαγγανείας της χαλεπής, και πάσης μαγείας, ενεργεία τη του εχθρού, και άτρωτον τήρει, ημών τον βίον Πάτερ, εκ πάσης επηρείας, του παναλάστορος.

Νόσους θεραπεύεις οδυνηράς, και καρκίνου πάθος, ιασάμενος συμπαθώς, δίδου ημίν ρώσιν, εν βίω και υγείαν, Παρθένιε παμμάκαρ, τη αντιλήψει σου.

Μη ελλίπης Πάτερ εκδυσωπείν, τον πάντων Δεσπότην, του διδόναι ημίν αεί, άφεσιν πταισμάτων, και πάσαν ευπραγίαν, Παρθένιε παμμάκαρ, ως συμπαθέστατος.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς.

Εις πολλά έτη δέσποτα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αμήν.

Tω μύρω του Πνεύματος, ποιμὴν Λαμψάκου οφθείς, την θείαν ενέργειαν παρὰ Θεού δαψιλώς, θαυμάτων επλούτησας, δαίμονας απελαύνειν, ασθενούντας ιάσθαι, νόσους αποδιώκειν και πληρών τας αιτήσεις, Παρθένιε ιεράρχα, των προσιόντων σοι.

Του Κυρίου δεηθόμεν.

Κύριε ελέησον.

Άγιε Ιεράρχα του Χριστού Παρθένιε…

Θείος Ιεράρχης πεφηνώς, και θαυμάτων πλήθει εμπρέψας, Πάτερ Παρθένιε, πάσης περιστάσεως, και αλγηδόνος πικράς, και δαιμόνων κακώσεως, και δολοπλοκίας, και μαγείας λύτρωσαι, τους προσιόντας σοι· έχεις γαρ πολλήν παρρησίαν, προς τον Βασιλέα των όλων, εκπληρούν απάντων τα αιτήματα.

Δέσποινα πρόσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων σου, και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Την πάσαν ελπίδα μου, εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξα σοι.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ταις πρεσβείαις της παναχράντου και παναμώμου αγίας αυτού Μητρός· θείαι δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού· προστασίαις των τιμίων επουρανίων Δυνάμεων ασωμάτων· ικεσίαις του τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου· των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων…

Τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών Κύριε φυλάτε.

Εις πολλά έτη δέσποτα. Εις πολλά έτη δέσποτα. Εις πολλά έτη δέσποτα.

Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

Αμήν.

Μην παραλείψετε να δείτε: Εύφρανας Ημάς Κύριε – Μοναστηριακή παραδοσιακή Ελληνική Μαγειρική, Άγιος Παρθένιος – Ιερό Προσκύνημα Αγίου Παρθενίου, Άνθρωπε Αγάπα και Μαγειρεύοντας με τον Πατέρα Παρθένιο!

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα