Salt Lake City, Utah, USA, North America

Photos from Salt Lake City at Utah, USA.