Προσευχή για οδηγούς οχημάτων

Κύριε, δώσ' μου χέρι σταθερό και βλέμμα προσεκτικό