Προσευχές για τον Κορονοϊό .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Προσευχές για τον Κορονοϊό

Ο Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ έγραψε μια ευχή ειδικά για την Πανδημία του Κορωνοϊού

Γράφει: Matia Gr
Προσευχές για τον Κορονοϊό

Σύντομη προσευχή για τον Κορονοϊό

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τον κόσμο Σου.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Αρχάγγελε Μιχαήλ προστάτευσε ημάς.

Μητροπολίτης Αλμωπίας Ιωήλ: Προσευχή για τον Κορωνοϊό (μονοτονικό)

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο δι᾽ ημάς ενανθρωπήσας, ίνα ιάσης το μέγα τραύμα τον άνθρωπον, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, αλλά τη σωστική χάριτί σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθών ως Θεάνθρωπος τας ημέρας της επί γης παρουσίας σου ευεργετών και ιώμενος πάντας τους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας υγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτηκότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατ᾽ άμφω, ήγουν εν τη σαρκί και τω νοΐ, πρόσδεξαι ευμενώς την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φονευτήν ιόν τον σχήμα κορώνας φέροντα, και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας.

Και ει μεν διά τας πολλάς αμαρτίας ημών, επέτρεψας τον πειρασμόν τούτον, ικετεύομέν σοι ως ελεήμον, ίνα άρης αυτόν αφ’ ημών και από πάσης της οικουμένης.

Ει δε διά δοκιμασίαν της πίστεως ωκονόμησας, την επικράτησιν αυτού, παύσον τον τάραχον των ασθενών από της επιδημίας αυτού.

Ει δε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελείας των επιπολαίων ανθρώπων ούτος διεδόθη, θραύσον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος.

Φύλαξον την νεότητα, και περιφρούρησον τους ασθενήσαντας, και τους εν γήρατι όντας εκ του επαράτου ιού θεράπευσον, και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας, και αντί ταύτης δώρησαι ημίν, υγιείαν άνεσιν και πλατισμόν, πρεσβείαις της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των αγίων. Αμήν.

Ευχή δια τον Κορωνοϊό (πολυτονικό)

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας, ἵνα ἰάσῃς τὸ μέγα τραῦμα τὸν ἄνθρωπον, ὁ μὴ καταφρονήσας τοὺς ἀνιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, ἀλλὰ τῇ σωστικῇ χάριτί σου καθαρίσας αὐτούς, ὁ διελθὼν ὡς Θεάνθρωπος τὰς ἡμέρας τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς ἀρρωστοῦντας καὶ κακῶς ἔχοντας, ὁ εὐεργετήσας καὶ ἀποκαταστήσας ὑγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ἡμαρτηκότας, δαιμονιῶντας καὶ ἐμπαθεῖς κατ᾽ ἄμφω, ἤγουν ἐν τῇ σαρκὶ καὶ τῷ νοΐ, πρόσδεξαι εὐμενῶς τὴν δέησιν ἡμῶν καὶ φυγάδευσον τῇ δυνάμει σου, τὸν φονευτὴν ἰὸν τὸν σχῆμα κορώνας φέροντα, καὶ προκαλοῦντα φοβίας ἢ καὶ θάνατον εἰς ἀσθενεῖς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας.

Καὶ εἰ μὲν διὰ τὰς πολλὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐπέτρεψας τὸν πειρασμὸν τοῦτον, ἱκετεύομέν σοι ὡς ἐλεῆμον, ἵνα ἄρῃς αὐτὸν ἀφ’ ἡμῶν καὶ ἀπὸ πάσης τῆς οἰκουμένης.

Εἰ δὲ διὰ δοκιμασίαν τῆς πίστεως ᾠκονόμησας, τὴν ἐπικράτησιν αὐτοῦ, παῦσον τὸν τάραχον τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ.

Εἰ δὲ ὑπὸ τῆς κακουργίας τοῦ ἀντικειμένου ἢ καὶ ἀμελείας τῶν ἐπιπολαίων ἀνθρώπων οὗτος διεδόθη, θραῦσον τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ ὡς Θεὸς παντοδύναμος.

Φύλαξον τὴν νεότητα, καὶ περιφρούρησον τοὺς ἀσθενήσαντας, καὶ τοὺς ἐν γήρατι ὄντας ἐκ τοῦ ἐπαράτου ἰοῦ θεράπευσον, καὶ πάντας ἀπάλλαξον ἐκ τῆς συνοχῆς τῆς καρδίας, καὶ ἀντὶ ταύτης δώρησαι ἡμῖν, ὑγιείαν ἄνεσιν καὶ πλατισμόν, πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν.

Ευχή δια την εκ του κορωνοιού δοκιμασίαν

Πανάγαθε Πάτερ και Κύριε, ο Θεός ημών, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών,
ο απαύστως το γένος ημών «ευεργετών και ιώμενος» (Πραξ. ι΄ 38),
ο σπεύδων παρασχείν φάρμακα κουφισμού του άλγους ως και ολοσχερούς θεραπείας και σωτηρίας τοις αλγεινώς και δυσιάτως νοσούσιν,
ο μόνος δυνάμενος θεραπεύειν πάσαν νόσον ψυχικήν τε και σωματικήν,
ο και διά των ασθενειών παιδαγωγών ημάς, τους εν τρίβοις αμαρτίας πορευομένους, ο θλιβόμενος ορών, ότι «εψύγη η αγάπη των πολλών» (Ματθ. κδ΄ 12), των ασυμπαθώς, οίμοι, πολιτευομένων,
ο φιλάνθρωπος και ελεήμων, ο αεί και διά παντός κηδόμενος της σωτηρίας των ανθρώπων και προς το συμφέρον πάντα λυσιτελώς οικονομών και προνοούμενος και αυτό πάσιν απονέμων κατά το μέγα και πλούσιόν Σου έλεος,
ο επιτρέψας και την παρούσαν διά του κορωνοιού δοκιμασίαν, εν η το ευλογημένον γένος ημών κακώς οδυνάται,
ο τη αφάτω Σου αγαθότητι σχίσας το χειρόγραφον των ημών αμαρτιών διά του υπερτίμου Σου αίματος,
ο εκ του φλέγοντος πυρός των ασθενειών και περιστάσεων οδηγών ημάς εις δροσισμόν και αναψυχήν,
Αυτός, Πανοικτίρμον και πανευΐλατε Θεάνθρωπε, ο Κύριος του ουρανού και της γης, απέλασον αφ’ ημών τη πανσθενεί Δεξιά Σου τον εκ του κορωνοιού κίνδυνον και εν υγιεία συντήρησον τους εις Σε πιστεύοντας και τη δυνάμει Σου καταφεύγοντας,
ότι Συ ει ο ταχύς αρωγός των εν κινδύνοις, η παραμυθία των εν θλίψεσιν, η επίσκεψις και ίασις των ασθενούντων, ο σωφρονισμός των δαιμονώντων, η αντίληψις των καμνόντων, η έγερσις των παραλύτων, η των τυφλών ανάβλεψις, η των χωλών ευδρομία, η ρώσις των νοσούντων.
Πρόσδέξαι ούν, φιλάνθρωπε Σώτερ και Κύριε, την δέησιν ημών και δος ημίν την ταχείάν σου αντίληψιν· ίδε εν όμματι συμπαθείας τους πάσχοντας οικέτας Σου και απάλλαξους ημάς τε και αυτούς της συνεχούσης του κορωνοϊού μάστιγος.
Δος τοις εξ αυτού νοσούσι την τελείαν ίασιν και ποθεινήν υγίειαν και πάσιν ημίν, θερμώς δεομένοις Σου, την δαψιλή χάριν Σου, ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τω ανάρχω Σου Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μεγάλος Υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας.

Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός Ευχή εις κατάπαυσιν της λοιμικής νόσου του Κορονοϊού

Του Κυρίου δεηθώμεν

Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ και Λόγε του Θεού Πατρός, ο θέσας και γινώσκων τους λόγους των όντων, ο κτίσας τον άνθρωπον και ιασάμενος την εκ της αμαρτίας ασθένειαν της φύσεως ημών, ο δι’ ανείκαστον φιλανθρωπίαν, δι’ ημάς τους ανθρώπους σαρκωθείς εκ της Υπεραγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, προσλαβόμενος όλον το ημέτερον φύραμα, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών, αυτοζωία και χορηγέ της ζωής, έπιδε επί την δέησιν ημών, των αμαρτωλών και αναξίων δούλων Σου, των μοναζόντων και των εν τω Όρει Σινά απ’ αιώνός Σοι ευαρεστησάντων και ελέησον ημάς τους όλη καρδία υψούντας ικετευτικώς χείρας παρειμένας και αναξίας, ως πάλαι ποτέ ο θεράπων Σου Μωσής, ο γενάρχης ημών, ο παρά τας πολλάς αμαρτίας του λαού, εν μετανοία, νηστεία και θερμουργώ προσευχή θεώπτευσέν Σε εν νεφέλαις τον απρόσιτον και απερίγραπτον Θεόν, τον βαδίσαντα και καθαγιάσαντα το Σίναιον Όρος και παραδόντα τον θεόγραφον νόμον ενθάδε, εν τη κορυφή της νομοδοσίας, ένθα το πάλαι αι εξ ανομβρίας διψώσαι αίγες εκέκραξαν σοι, τω Κτίστη αυτών και της φωνής αυτών ακούσας έλυσας την ανομβρίαν καταπέμπων όμβρους ειρηνικούς. Συ, Κύριε, εν Αιγύπτω του δούλου λαού σου συγχωρών τας αμαρτίας και απιστίας, ως νεφέλη και στύλος πυρός εις την σωτηρίαν ωδήγησας και διέσωσας και τοις μετανοήσασι υπέρ δώδεκα μυριάδαις Νινευίτών άφεσιν δωρησάμενος. Κατενώπιόν Σου, Κύριε Παντοκράτορ, ημάρτομεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν, ουδέν συνετηρήσαμεν, αλλά Σε μόνον λατρεύομεν και προσκυνούμεν, κλίνοντες γόνυ καρδίας και σώματος και παρακαλούμεν, πολυεύσπλαχνε και πανοικτίρμον Κύριε, λύτρωσον τη κραταιά δυνάμει Σου το Γένος ημών και τον κόσμον Σου από της ενσκηψάσης ολεθρίας νόσου του κορωνοιού. Τοις ασθενούσιν εξ αυτού καρτερίαν και άνεσιν δώρησαι ταχέως απαλλάσων και ολοτελώς ιώμενος αυτούς, ίνα εν χρηστότητι πορεύωνται το λοιπόν της ζωής αυτών. Τους εκ της νόσου προαπελθόντας αδελφούς ημών εν μετανοία παράλαβε και ανάπαυσιν αυτούς, όπου επισκοπεί το ζείδωρον φως του προσώπου Σου, εκχέων την άνωθεν παραμυθίαν τοις οικογενέσι αυτών. Τοις διακονούσι την υγείαν, την υπομονήν του δικαίου Ιώβ δώρησαι. Δέχου, Κύριε Ιησού, τήνμετάνοιαν ημών και ίασαι την δεινήν λοιμικήν νόσον, παντελώς αφανίζων αυτήν, πρεσβείαις της Παναγίας Μητρός Σου, της ακαταφλέκτου Βάτου, της αγίας Μεγαλομάρτυρος νύμφης Σου Αικατερίνης της πανσόφου και πολιούχου ημών, πάντων των εν Σινά και Ραιθώ ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων και πάντων Σου των Αγίων.

Χάριτι και οικτιρμοίς και φιλανθρωπία Σου του πολυευσπλάγχνου Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Παναγίου Πνεύματος, του προσκυνουμένου και δοξαζομένου, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.