Απολυτίκια μηνός Μαρτίου .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Γράφει: Matia Gr

Αγίας Ευδοκίας (1 Μαρτίου)
Φόβον ένθεον, αναλαβούσα, κόσμου έλιπες, την ευδοξίαν, και τω Λόγω Ευδοκία προαέδραμες, ου τον ζυγόν τη σαρκί σου βαστάσασα, υπερφυώς ηγωνίσω δι’ αίματος. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Νικολάου του Πλανά (2 Μαρτίου)
Τας του πλάνου παγίδας εκφυγών ιερώτατε, απλανώς επορεύθης δια βίου πατήρ ημών, Νικόλαε αοίδιμε Πλανά ουράνια χαρίσματα λαβών, αγρυπνίαις και νηστείαις ιερουργών οσίως τω Κυρίω σου. Όνπερ καθικετεύων εκτενώς, Νάξιον ιεράτευμα, πρέσβευε δωρηθήναι και ημίν το θείον έλεος.

Αγίων Ευτροπίου, Κλεονίκου και Βασιλίσκου (3 Μαρτίου)
Το τρίστοιχον άθροισμα, των αθλητών του Χριστού, Ευτρόπιον μέλψωμεν, συν Βασιλίσκω ομού τον θείον Κλεόνικον, ούτοι γαρ της Τριάδος το υπέρθεον κράτος, άθλοις υπερφυέσιν ωμολόγησαν πάσιν η πάντοτε πρεσβεύουσι, σώζεσθαι άπαντας.

Γερασίμου Οσίου (4 Μαρτίου)
Χριστώ εκ νεότητος, ακολούθησας πιστώς, ζωήν την ισάγγελον, επολιτεύσω σαφώς. Γεράσιμε Όσιε· συ γαρ εν Ιορδάνου, διέλαμψας τη χώρα, θήρα καθυποτάσσεις, τη στερρά σου ασκήσει. Χριστός γαρ ον εθαυμάστωσε.

Κόνωνος Οσίου (5 Μαρτίου)
Την χάριν του Πνεύματος, ενδεδυμένος σοφέ, το κράτος διέλυσας, της ασεβείας στερρώς, εκλάμπων τοις θαύμασιν· όθεν πεφοινιγμένος, ταις ροαίς των αιμάτων, Κόνων Οσιωμάρτυς, τον Δεσπότην δοξάζεις, τον παρέχοντα ημίν δια σου, χάριν και έλεος.

Των 42 μαρτύρων εν Αμορίω (6 Μαρτίου)
Οι εν τη γη δια Χριστόν ηθληκότες, αναδείχθέντες ευσεβείς στεφένιται, τους ουρανούς ελάβετε οικείν εν χαρά· πάσαν γαρ επίνοιαν, του εχθρού καθελόντες, πόνοις και τοις αίμασι, των υμών παλαισμάτων, τοις ευφημούσιν άνωθεν αεί, των οφλημάτων την λύσιν βραβεύετε.

Αγίου Ησυχίου του Θαυματουργού (6 Μαρτίου)
Την σην κλήσιν σφραγίζων Πάτερ τω τρόπω σου, εν ησυχία διήλθες την σην οσίαν ζωήν, και εδόξασας Χριστόν τη πολιτεία σου· και θαυμάτων αυτουργός, ανεδείχθης αληθώς, Ησύχιε θεοφόρε, δια παντός ικετεύων, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Αγίων επτά ιερομαρτύρων των εν Χερσώνι επισκοπησάντων (7 Μαρτίου)
Επτάριθμος σύλλογος Ιεραρχών ιερών, αγώσιν αθλήσεως την Εκκλησίαν Χριστού, ενθέως εφαίδρυναν, Ευγένιος Βασιλεύς τε, συν Εφραίμ Αιθερίω, Ελπίδιος και Καπίτων, Αγαθόδωρος άμα. Αυτών Χριστέ ικεσίαις πάντας ελέησον.

Αγίου Θεοφυλάκτου του επισκόπου Νικομηδείας (8 Μαρτίου)
Φύλαξ άγρυπνος της Εκκλησίας, και καθαίρεσις της δυασεβείας, Ιεράρχα Θεοφύλακτε πέφηνας, του γαρ Χριστού την εικόνα σεβόμενος, υπερορίας και θλίψεις υπέμεινας, Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των εν Σεβαστεία μαρτυρησάντων (9 Μαρτίου)
Θείω Πνεύματι συγκροτηθέντες, δήμος ώφθητε τροπαιοφόρος, αθλοφόροι Χριστού Τεσσαράκοντα, δια πυρός γαρ και ύδατος ένδοξοι, δοκιμασθέντες λαμπρώς εδοξάσθητε. Αλλ’ αιτήσασθε Τριάδα την υπερούσιον, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίων Κοδράτου, Άνεκτου, Παύλου, Διονυσίου, Κρήσκη και Κυπριανού (10 Μαρτίου)
Εξάριθμος χορός των Χριστού αθλοφόρων, υμνείσθω ευσεβώς μελωδίαις ασμάτων, Κοδράτος και Άνεκτος, Παύλος και Διονύσιος, και συν Κρήσκεντι Κυπριανός ο θεόφρων, την Τριάδα γαρ διηνεκώς δυσωπούσιν, υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίου Σωφρονίου του αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων (11 Μαρτίου)
Σωφρόνως τον βίον σου διαγαγών εκ παιδός, την χάριν του Πνεύματος, εισεποιήσω σαφώς, Σωφρόνιε πάνσοφε· όθεν ιεραρχίας, ταις ακτίσιν εκλάμψας, ώφθης της ευσεβείας, ευκλεής υποφήτης. Και νυν δυσώπει Όσιε, υπέρ των τιμώντων σε.

Αγίου Γρηγορίου του Πάπα Ρώμης του Διαλόγου (12 Μαρτίου)
Στόμα γρήγορον καταπλουτήσας, νομεύς άριστος του θείου λόγου, ανεδείχθης Ιεράρχα Γρηγόριε, των αρετών γαρ εκφάντωρ γενόμενος, δικαιοσύνης εκφαίνεις την έλλαμψιν Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Ανακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού (13 Μαρτίου)
Νίκην ήνεγκε τη Εκκλησία, η ση ένθεος ομολογία, Νικηφόρε Ιεράρχα θεόληπτε, την γαρ Εικόνα του Λόγου σεβόμενος, υπερορία αδίκως ωμίλησας. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Βενεδίκτου του εκ Νουρσίας (14 Μαρτίου)
Την φερώνυμον κλήσιν αληθεύουσαν έδειξας, τοις ασκητικοίς σου αγώσι θεοφόρε Βενέδικτε· υιός γαρ ευλογίας τεθηλώς, αρχέτυπον εγένου και κανών, τοις εκ πόθου μιμουμένοις την σην ζωήν, και ομοφώνως κράζουσι· δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Αγίων Αγαπίου, Αλεξάνδρου, Διονυσίου, Πλησίου, Ρωμύλου και Τιμολάου (15 Μαρτίου)
Αγάπη του Κτίσαντος πεπυρσευμένος τον νουν, χορείαν συνήθροισας πανευκλεών αθλητών Αγάπιε ένδοξε, όθεν συν τούτοις Μάρτυς αριστεύσας νομίμως, ξίφει τον σον αυχένα συν αυτοίς απετμήθης, μεθ’ ων εκδυσώπει δούναι ημίν άφεσιν.

Αγίου Χριστοδούλου του θαυματουργού του εν Πάτμω (16 Μαρτίου)
Tης Νικαίας τον γόνον και της Πάτμου το καύχημα και των μοναζόντων το κλέος θεοφόρον Χριστόδουλον τιμήσωμεν εν ύμνοις αδελφοί, το σκήνος προσπτυσσόμενοι αυτού, ίνα λάβωμεν την ίασιν των ψυχών και των σωμάτων κράζοντες. Δόξα τω δεδοκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Αγίου Aλεξίoυ του ανθρώπου του Θεού (17 Μαρτίου)
Εκ ρίζης εβλάστησας περιφανούς και κλεινής, εκ πόλεως ήνθησας βασιλικής και λαμπράς, Αλέξιε πάνσοφε· πάντων δ᾽ υπερφρονήσας ως φθαρτών και ρεόντων, έσπευσας συναφθήναι τω Χριστώ και Δεσπότῃ. Αυτόν ουν εκδυσώπει αεί υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίου Κυρίλλου του αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων (18 Μαρτίου)
Στολήν την ένθεον, αμφιεσάμενος, στύλος ολόφωτος, ώφθης της πίστεως, των Αποστόλων εν Σιών την χάριν κεκληρωμένος, όθεν ενδιέπρεψας, ευσεβείας τοις δόγμασι, και πιστώς εσκόρπισας, της σοφίας το τάλαντον, και νυν υπέρ ημών εκδυσώπει, Κύριλλε Πάτερ Ιεράρχα.

Αγίου Χρύσανθου και της Αγίας Δαρείας (19 Μαρτίου)
Tην σύμπνουν ξυνωρίδα των μαρτύρων τιμήσωμεν, Χρύσανθον αγνείας το άνθος και Δαρείαν την πάνσεμνον· τη πίστει ενωθέντες γαρ σεπτώς, εδείχθησαν του Λόγου κοινωνοί, εναθλήσαντες νομίμως υπέρ αυτού και σώζουσι τους ψάλλοντας· δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ ημών πάσιν ιάματα.

Αγίου Μύρωνα εξ Ηρακλείου Κρήτης (20 Μαρτίου)
Ηρακλείου το άνθος το ευωδέστατον, ως ευσεβείας σε μύρον ύμνοις γεραίρομεν, νεομάρτυς του Χριστού Μύρων μακάριε. Συ γαρ νεότητος ακμήν υπερείδες ανδρικώς και ήθλησας στεροψύχως. Και νυν απαύστως δυσώπει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Αγίου Ιακώβου του Ομολογητού (21 Μαρτίου)
Εγκράτειας εκλάμψας πάτερ Ιάκωβε, ως ιεράρχης του Λόγου και αληθής λειτουργός, ωρθοτόμησας πιστώς λόγον τον ένθεον, ούπερ την χάριν βέβαιων, δι’ αγώνων ευαγών εδίδαξας προσκυνείσθε, την του Σωτήρος εικόνα, ω και πρεσβεύεις υπέρ πάντων ημών.

Αγίου Βασιλείου του πρεσβυτέρου Αγκύρας του Ιερομάρτυρος (22 Μαρτίου)
Θείου Πνεύματος τη επινεύσει, χρίσμα άγιον ιεροσύνης, επαξίως υπεδέξω Βασίλειε, όθεν ως θύμα βασίλειον έθυσας, τω βασιλεί των αιώνων τους άθλους σου. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Νίκωνα και των 199 μαθητών του (23 Μαρτίου)
Νικήσας τον δόλιον ασκητικαίς αγωγαίς, κανών εχρημάτισας των σων κλεινών φοιτητών, ακρότητι βίου σου, όθεν συν τούτοις άμα γεγονώς εν τη Δύσει, έδυσας εν αθλήσει συν αυτοίς Πάτερ Νίκων, μεθ’ ών και κατεφοίτησας αίγλη τη άνωθεν.

Προεόρτια Ευαγγελισμού (24 Μαρτίου)
Σήμερον της παγκοσμίου χαράς τα προοίμια μέρα χαρμοσύνης προεορτάσωμεν· ιδού γαρ Γαβριήλ παραγίνεται, τη Παρθένω κομίζων τα ευαγγέλια, άμα και φόβω και θαύματι. Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

Αγίου Αρτέµονος του επισκόπου Σελευκείας (24 Μαρτίου)
Θεία Χάριτη ιερατεύσας, φύσιν άλογον τω ρηματί σου, υπακούουσαν έσχηκας Άγιε, και εναθλήσας Αρτέμων στερρότατα, διπλών στεφάνων θεόθεν ηξίωσαι, Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Ευαγγελισμός Της Θεοτόκου (25 Μαρτίου)
Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, και του απ αιώνος Μυστηρίου η φανέρωσις· ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται, και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημείς συν αυτώ τη Θεοτόκω βοήσωμεν. Χαίρε Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

Σύναξις του Αρχαγγέλου Γαβριήλ (26 Μαρτίου)
Φερωνυμία καταλλήλω εμπρέπων, καθυπουργείς εν τη του Λόγου σαρκώσει, ως στρατηγός των Ασωμάτων τάξεων όθεν ευηγγέλισαι, τη Παρθένω Μαρία, χαίρε προσφωνών αυτή, τον Θεόν γαρ συλλήψη, ον εκδυσώπει σώζεσθαι ημάς, τους σε υμνούντας, Γαβριήλ Αρχάγγελε.

Αγίας Ματρώνας της εν Θεσσαλονίκη (27 Μαρτίου)
Γνώμην αήττητον Ματρώνα φέρουσα, πίστιν την ένθεον άσυλον έσωσας, μη δουλωθείσα την ψυχήν Εβραίων τη απηνεία, όθεν αριστεύσασα και τον δόλιον κτείνασα, μυστικώς νενύμφευσαι τω Δεσπότη της κτίσεως. Αυτόν ουν εκτενώς εκδυσώπει, πάσης ημάς ρυσθήναι βλάβης.

Αγίου Ιλαρίωνος του Νέου (28 Μαρτίου)
Ιλαρότητι τρόπων καλλωπιζόμενος, ως καθαρώτατον σκεύος της επιπνοίας Χριστού, της ενθέου βιοτής εδείχθης έσοπτρον όθεν αστράπτεις νοητώς, αρετών μαρμαρυγάς Πατήρ ημών Ιλαρίων, προς απλανή οδηγίαν, και σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Αγίου Μάρκου του επισκόπου Αρεθουσίων (29 Μαρτίου)
Αρεθουσίων ο σοφός Ποιμενάρχης, υπέρ Χριστού Μάρκε στερρώς ηνωνίσω, εν τη Φοινίκη δε ω Κύριλλε Διάκονε, Μάρτυς ώφθης ένθεος, και εν Γάζη τη πόλει, άμα και Ασκάλωνι, ιερείς θεοφόροι, μετά Γυναίων ήθλησον σεμνών, ους ως οπλίτας, Χριστού μακαρίσωμεν.

Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος (30 Μαρτίου)
Θείον κλίμακα υποστηρίξας, την των λόγων σου μέθοδον πάσι, μοναστών υφηγητής αναδέδειξαι, εκ πρακτικής Ιωάννη καθάρσεως, προς θεωρίας ανάγων την έλαμψιν. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Υπατίου του επισκόπου Γαγγρών (31 Μαρτίου)
Οσίως ιέρευσας τω επί πάντων Θεώ, και πρόεδρος ένθεος της Εκκλησίας Γαγγρών, εδείχθης Υπάτιε. Όθεν θαυματουργίαις διαλάμπων ποικίλαις, σύνθρονον τω Τεκόντι τον Υίον ωμολώγεις, δι’ ον και χαίρων ήθλησας, Ιερομάρτυς ένδοξε.

Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!


Δείτε επίσης:

Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

Απολυτίκια κινητών εορτών

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.