Ματιά

Άγιος Σισώης ο Μεγάλος

Τη μνήμη του Αγίου Σισώη του Μεγάλου τιμούμε στις 6 Ιουλίου.

Άγιος Σισώης ο Μεγάλος

Εορτή του Αγίου Σισώη του Μεγάλου

Τη μνήμη του Αγίου Σισώη του Μεγάλου τιμούμε στις 6 Ιουλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Σισώη του Μεγάλου

Εκ παιδός γεωργήσας ζωήν την κρείττονα, των κατ’ αυτής ενεπλήσθης θεουργικών αγαθών, των Αγγέλων μιμητά Σισώη Όσιε, όθεν ως ήλιος λαμπρός, απαυγάζεις τηλαυγώς, εν ώρᾳ της σης εξόδου, δηλοποιών την σην δόξα, και καταλάμπων τας ψυχάς ημών.

Σχετικά άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βίοι Αγίων