Απολυτίκια μηνός Αυγούστου .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Γράφει: Matia Gr

Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (1 Αυγούστου)
Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τον σον φυλάττων, δια του Σταυρού σου πολίτευμα.

Αγίων επτά Μακκαβαίων, Σολομονής και Ελεαζάρου (1 Αυγούστου)
Των Μακκαβαίων τον επτάριθμον δήμον, συν τη μητρί Σολομονή τη αγία, και Ελεάζαρ άμα ευφημήσωμεν ούτοι γαρ ηρίστευσαν, δι’ αγώνων νομίμων, ως φρουροί και φύλακες, των του Νόμου δογμάτων και νυν ως καλλιμάρτυρες Χριστού, υπέρ του κόσμου, απαύστως πρεσβεύουσι.

Ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου (2 Αυγούστου)
Βασίλειον διάδημα, εστέφθη ση κορυφή, εξ άθλων ων υπέμεινας, υπέρ Χριστού του Θεού, Μαρτύρων Πρωτόαθλε Στέφανε, συ γαρ την Ιουδαίων απέλεγξας μανίαν, είδες σου τον Σωτήρα, του Πατρός δεξιόθεν. Αυτόν ουν εκδυσώπει αεί, υπέρ των ψυχών ημών.

Οσίων Φαύστου, Ισαακίου και Δαλματίου (3 Αυγούστου)
Την τρίστιχον χορείαν των Όσιων τιμήσωμεν, Φαύστον Ισαάκιον άμα, και Δαλμάτιον τον ένδοξον ως τρίφωτος λαμπάς γαρ αρετών, σκεδάζουσι την νύκτα των παθών, και ταις θείαις καταυγάζουσι δωρεαίς, τους πόθω ανακράζοντας, δόξα τω θαυματώσαντι υμάς, δόξα τω μεγαλύναντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ υμών, πάσιν ιάματα.

Των 7 Παίδων εν Εφέσω (4 Αυγούστου)
Θείω Πνεύματι, αφθαρτισθέντες, πολυχρόνιον, ήνυσαν ύπνον, οι εν Εφέσω επτάριθμοι Μάρτυρες. Και αναστάντες πιστούς εβεβαίωσαν, την των ανθρώπων κοινήν εξανάστασιν. Όθεν άπαντες, συμφώνως τους τιμήσωμεν, δοξάζοντες Χριστόν τον πολυέλεον.

Ανακομιδή των Ιερών λειψάνων της Αγίας Ευδοκίας (4 Αυγούστου)
Εν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ᾽ εικόνα· λαβούσα γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διο και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Οσία Ευδοκία το πνεύμα σου.

Αγίου Ευσιγνίου (5 Αυγούστου)
Ως έμπλεως πίστεως, της προς Χριστόν ευσεβώς, νεάζον το φρόνημα, έσχες εν γήρα καλώς, Ευσίγνιε ένδοξε, όθεν ομολογήσας, τον Υπέρθεον Λόγον, ήλεγξας θαρσαλέως, Παραβάτου το θράσος, εντεύθεν μετά Μαρτύρων, ως Μάρτυς δεδόξασαι.

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού (6 Αυγούστου)
Μετεμορφώθης εν τω όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοις μαθηταίς σου την δόξαν σου, καθώς ηδύναντο. Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς το φως σου το αίδιον, πρεσβείαις της Θεοτόκου, Φωτοδότα, δόξα σοι.

Δομετίου Οσιομάρτυρος (7 Αυγούστου)
Τον της χάριτος λόγον εισποιησάμενος, πυρσολατρών τας τερθρείας, απεποιήσω σοφώς, τω Χριστώ ανατεθείς, πάτερ Δομέτιε. Και εν αθλήσει ακλινής, ως Οσίων μιμητής, εδείχθης Οσιομάρτυς· διό σε ύμνοις τιμώμεν, συν φοιτητών σου τη δυάδι σοφέ.

Αγίου Θεοδοσίου του Νέου (7 Αυγούστου)
Αργολίδος εδείχθης δόξα και καύχημα, Αθηναίων το κλέος και θείον βλάστημα, Θεοδόσιε Πατήρ ημών Όσιε, των Οσίων καλλονή και ιαμάτων η πηγή, και Πέτρου του ιεράρχου συνόμιλος και προστάτης των αιτουμένων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Αιμιλιανού Κυζίκου (8 Αυγούστου)
Της του Λόγου εικόνος διαγράψας την έλλαμψιν, Αιμιλιανέ ιεράρχα, δια βίου ορθότητος την ένσωμον εικόνα του Χριστού, εδίδαξας τιμάσθαι ευσεβώς. Διά τούτο ως ποιμένα και αθλητήν, τιμώμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τω παρασχόντι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω δια σού, πάσι την άφεσιν.

Αγίου Ματθία του Αποστόλου (9 Αυγούστου)
Θείω Πνεύματι, κεκληρωμένος, συνεπλήρωσας, των Αποστόλων, την δωδεκάριθμον φάλαγγα ένδοξε, μεθ’ ων κηρύξας του Λόγου την κένωσιν, εθαυμαστώθης Ματθία Απόστολε. Αλλὰ πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Αγίου Λαυρεντίου του Αρχιδιακόνου, Αγίου Ξύστου του Πάπα Ρώμης και Αγίου Ιππολύτου (10 Αυγούστου)
Απολυτίκιο Αγίου Λαυρεντίου του Αρχιδιακόνου:
Τω θείω Πνεύματι, καταυγαζόμενος, ως άνθραξ έφλεξας, πλάνης την άκανθαν, Αρχιδιάκονε Χριστού, Λαυρέντιε Αθλοφόρε, όθεν ως θυμίαμα, λογικόν ολοκαύτωσαι, τω σε μεγαλύναντι, τω πυρί τελειούμενος, διο τους σε τιμώντας θεόφρον, σκέπε εκ πάσης επήρειας.
Απολυτίκιο Αγίου Ξύστου (Σίξτου) του Πάπα Ρώμης:
Της Ρώμης ελάμπρυνας την Εκκλησίαν κλεινέ, πυρφόροις σου ρήμασι και εναρέτω ζωή, βλαστέ θεοτίμητε πόλεως Αθηναίων, πνευματεμφόρε Σίξτε· όθεν σε δυσωπούμεν με ελλίπης πρεσβεύων Χριστώ παρέχειν πάσιν ημίν χάριν και έλεος.

Αγίου Εύπλου του Διακόνου (11 Αυγούστου)
Ως θείος διάκονος, της Εκκλησίας Χριστού, οσίως διήγαγες, τα προς Θεόν και πιστώς, και ήθλησας άριστα, συ γαρ εν τω πελάγει, των ποικίλων αγώνων, εύπλοος ανεδείχθης, παμμακάριστε Εύπλε. Και νυν προς λιμένας ημάς, θείους κυβέρνησαν.

Νήφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (11 Αυγούστου)
Έργοις έλαμψας, της ευσεβείας, πάσαν ηύγασας, την Εκκλησίαν, της ταπεινώσεως τρόποις υψούμενος· ασκητικώς δοξασθείς γαρ εν Άθωνι, Πατριαρχών καλλονή εχρημάτισας. Νήφων ένδοξε, θείων χαρίτων έμπλησον, τους πίστει και πόθω σε μεγαλύνοντας.

Αγίου Ανικήτου και Αγίου Φωτίου (12 Αυγούστου)
Θείας πίστεως, τη συμφωνία, την οικείωσιν, της συγγενείας, δι’ αγώνων ιερών ελαμπρύνατε, θεομακάριστε Μάρτυς Ανίκητε, συν τω Φωτίω φωτός τω θεράποντι. Αλλά αιτήσασθε, δοθήναι πταισμάτων άφεσιν, τοις μέλπουσιν υμών την θείαν άθλησιν.

Ανακομιδή και Μετάθεση του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού (13 Αυγούστου)
Ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβείας Διδάσκαλε και σεμνότητος, της Οικουμένης ο φωστήρ, των Μοναζόντων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Μάξιμε σοφέ, ταις διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα του Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Προφήτου Μιχαίου (14 Αυγούστου)
Ως όρος περίοπτον, και εμφανὲς αληθώς, προείδες εν Πνεύματι, την Εκκλησίαν Χριστού, Μιχαία θεόπνευστε, όθεν οι ευρηκότες, εν αυτή σωτηρίαν, βαίνουσιν ως προέφης, εν ταις τρίβοις Κυρίου, γεραίροντες προφήτα, την πάνσεπτον μνήμην σου.

Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου)
Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

Αγίου Διομήδους (16 Αυγούστου)
Των σωμάτων τας νόσους θεραπεύων Διόμηδες, και ψυχών την ρώσιν εν λόγω, αληθείας εβράβευες, την θείαν ειληφώς γαρ δωρεάν, τοις πάσχουσι ποικίλως βοηθείς, και Μαρτύρων ταις ακτίσι καταυγασθείς, σώζεις τους εκβοώντας σοι, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας (16 Αυγούστου)
Των Ορθοδόξων προστάτην και εν σώματι άγγελον, και θαυματουργόν θεοφόρον νεοφανέντα ημίν, επαινέσωμεν πιστοί θείον Γεράσιμον· ότι αξίως παρά Θεού απείληφεν, ιαμάτων την αέναον χάριν· ρώννυσι τους νοσούντας, δαιμονώντας ιάται· διό και τοις τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα.

Αγίου Μύρωνος (17 Αυγούστου)
Ως θείον αλάβαστρον, των ιερών αρετών, πιστώς Ιεράτευσας, τη Εκκλησία Χριστού, και χαίρων ενήθλησας, όθεν τη ευωδία, των εν σοι χαρισμάτων, Μύρων Ιερομάρτυς, των παθών το δυσώδες, απέλασον ανενδότως, εκ των ψυχών ημών.

Αγίων Φλώρου και Λαύρου (18 Αυγούστου)
Ευσεβείας τοις τρόποις εγγυμναζόμενοι, του μαρτυρίου την τρίβον διαπεράτε καλώς, ως αυτάδελφοι κλεινοί Χριστόν δοξάσαντες, όθεν γεραίρομεν υμάς, ως γενναίους Αθλητάς, Φλώρε και Λαύρε βοώντες. Από παντοίας ανάγκης, ρύσασθε πάντας ημάς Άγιοι.

Αγίου Ανδρέα του Στρατηλάτου (19 Αυγούστου)
Θείας πίστεως, τη δυvαστεία, προσενήνοχας, ως στρατηγέτης, τω Παντάνακτι στρατόν θεοσύλλεκτον τύπος γαρ τούτων Ανδρέα γενόμενος, μαρτυρικώς συν αυτοίς ηνδραγάθησας. Μεθ’ ων πρέσβευε, Κυρίω τω σε δοξάσαντι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Προφήτου Σαμουήλ (20 Αυγούστου)
Εκ στείρας εβλάστησας, δικαιοσύνης καρπός, προφαίνων την μέλλουσαν, ευεργεσίαν ημίν, Σαμουήλ θεσπέσιε όθεν ιερατεύσας, παιδιόθεν Κυρίω, έχρισας ως Προφήτης, Βασιλείς θείω μύρω. Και νυν των σε ευφημούντων, μάκαρ μνημόνευε.

Αγίου Θαδδαίου του Αποστόλου (21 Αυγούστου)
Θεου του εν σώματι, επιφανέντος ημίν, αυτόπτης γενόμενος, και ιερός μαθητής, Θαδδαίε Απόστολε, έλαμψας τοις εν σκότει, την σωτήριον χάριν ώφθης των εν Εδέσση, ιατήρ λαμπαδούχος, διο τους προσιόντας σοι, σκέπε εκάστοτε.

Αγίου Αγαθονίκου (22 Αυγούστου)
Νίκης τρόπαιον, κατά της πλάνης, Αγαθόνικε, λαμπρόν εγείρας, των άφθαρτων αγαθών, κατηξίωσαι του γαρ Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, της αθανάτου ζωής ώφθης μέτοχος. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Λούπου Μάρτυρος (23 Αυγούστου)
Την απροσμάχητον, του Λόγου δύναμιν, Λούππε μακάριε, περιζωσάμενος, κατεπολέμησας στερρώς, τον άρχοντα της κακίας· συ γαρ υπερέλαμψας, εν αγώσιν αθλήσεως· όθεν και απέλαβες, το βραβείον των άθλων σου, πρεσβεύων εκτενώς, αθλοφόρε, διδόναι ημίν πταισμάτων λύσιν.

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (24 Αυγούστου)
Θείας πίστεως, διδασκαλία, κατεκόσμησας, την Εκκλησία, ζηλωτής των Αποστόλων γενόμενος και κατασπείρας τα θεία διδάγματα, μαρτυρικώς τον αγώνα ετέλεσας. Κοσμά ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημιν τό μέγα έλεος.

Αγίου Τίτου του Αποστόλου (25 Αυγούστου)
Προκληθείς ουρανόθεν προς γνώσιν ένθεον, την εν σαρκί του Δεσπότου επιδημίαν εν γη, αυτοψεί εωρακώς φωτός πεπλήρωσαι, όθεν του Παύλου κοινωνός, θεηγόρος γεγονώς, την Κρήτην πάσαν πυρσεύεις, της ευσεβείας τω λόγο, Τίτε απόστολε μακάριε.

Αγίου Ανδριανού και Αγίας Ναταλίας (26 Αυγούστου)
Αναφαίρετον όλβον ηγήσω, την σωτήριον, πίστιν τρισμάκαρ, καταλιπών την πατρώαν ασέβειαν και τω Δεσπότη κατ’ ίχνος επόμενος, κατεπλουτίσθης ενθέοις χαρίσμασιν Αδριανέ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, ομού συν Ναταλία τη θεόφρονι.

Αγίου Φανουρίου (27 Αυγούστου)
Ουράνιον εφύμνιον, εν γη τελείται λαμπρώς, επίγειον πανήγυριν νυν εορτάζει φαιδρώς, αγγέλων πολίτευμα· άνωθεν υμνωδίαις ευφημούσι τους άθλους, κάτωθεν Εκκλησία την ουράνιον δόξαν· ην εύρες πόνοις και άθλοις τοις σοις Φανούριε ένδοξε.

Αγίου Μωυσέως του Αιθίοπος (28 Αυγούστου)
Των παθών καταλείψας Πάτερ την Αίγυπτον, των αρετών εν τω όρει ανήλθες πίστει θερμή, τον Σταυρόν τον του Χριστού άρας επ’ ώμων σου, και δοξασθείς περιφανώς τύπος ώφθης Μοναστών, Μωσή Πατέρων ακρότης, μεθ’ ων απαύστως δυσώπει ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Aποτομή της Τίμιας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Πρόδρομου (29 Αυγούστου)
Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρ όντως και Προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι, κατηξιώθης τον κηρυττόμενον. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρων ευηγγελίσω, και τοις εν Άδει, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος.

Αγίων Αλεξάνδρου, Ιωάννη και Παύλου, Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (30 Αυγούστου)
Μύσται ουράνιοι αποδεικνύμενοι, θείοι εκφάντορες τω κόσμω ώφθητε, την Εκκλησίαν του Χριστού, ποιμάναντες θεαρέστως, ιερέ Αλέξανδρε, της Τριάδος ο πρόμαχος, Ιωάννη ένδοξε, ο της χάριτος τρόφιμος, και Παύλε Ιερέων ακρότης, όθεν υμάς ανευφημούμεν.

Κατάθεση της Τιμίας Ζώνης Της Θεοτόκου (31 Αυγούστου)
Θεοτόκε αειπάρθενε, των ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα και Zώνην του αχράντου σου σώματος, κραταιάν τη πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τω ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα, επί σοι γαρ και φύσις καινοτομείται και χρόνος, διό δυσωπούμεν σε, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!


Δείτε επίσης:

Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

Απολυτίκια κινητών εορτών

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.