Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

Γράφει: Matia Gr

Τρύφωνος Μάρτυρος (1 Φεβρουαρίου)
Τρυφήν την ακήρατον, ιχνηλατών εκ παίδος, βασάνους υπήνεγκας υπέρ Χριστού του Θεού, και ήθλησας άριστα, όθεν την των θαυμάτων, κοιμισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, Τρύφων Μεγαλομάρτυς, τους σε μακαρίζοντας.

Αγίου Αναστασίου του Ναυπλιέως (1 Φεβρουαρίου)
Τοις ξίφεσιν ετμήθη σου το σώμα το άγιον, υπ’ Αγαρηνών αλλοπίστων, ω στερρέ Αναστάσιε, και πλήρης θείας χάριτος δειχθείς, θαυμάσιος εγένου τοις πιστοίς. Δια τούτο και ημείς σου την μνήμην την σεπτήν εν ωδαίς ευφημούμεν. Χαίροις ουν Νεομάρτυς του Χριστού, χαίροις το ημέτερον καύχημα, και χαίροις ο της πόλεως Ναυπλίου φρουρός τε ο ένδοξος.

Η Υπαπαντή Του Κυρίου (2 Φεβρουαρίου)
Χαίρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, εκ σου γαρ ανέτειλεν ο Ήλιος της Δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζων τους εν σκότει. Ευφραίνου και συ Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος εν αγκάλαις, τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάστασιν.

Αγίου Συμεών του Θεοδόχου και Προφήτισσας Άννας (3 Φεβρουαρίου)
Τον Υπέρθεον Λόγον σάρκα γενόμενον, ενηγκαλίσω ως βρέφος εν τω Ναώ του Θεού, Θεοδόχε Συμεών Πρεσβύτα ένδοξε· όθεν και Άννα η σεπτή, ανθομολόγησιν αυτώ προσήγαγεν ως Προφήτις· όθεν υμάς ευφημούμεν, οία Χριστού θείους θεράποντας.

Αγίου Ισιδώρου του Πηλουσιώτου (4 Φεβρουαρίου)
Σοφία κοσμούμενος, παντοδαπεί ευκλεώς, τοις λόγοις εκόσμησας, την Εκκλησίαν Χρίστου, Ισίδωρε Όσιε, συ γαρ δι’ εγκράτειας, σεαυτόν εκκαθάρας, πράξει και θεωρία, διαλάμπεις εν κοσμώ, δι’ ων μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τα κρείττονα.

Αγίας Αγάθης (5 Φεβρουαρίου)
Ρόδον εύοσμον της παρθενίας, νύμφη άφθορος του Ζωοδότου, αναδέδειξαι Αγάθη πανεύφημε· των αγαθών την πηγήν γαρ ποθήσασα, μαρτυρικώς εν τω κόσμω διέπρεψας· μάρτυς ένδοξε, λιταίς σου θείαις αγάθυνον τους πόθω μεγαλύνοντας τους άθλους σου.

Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (6 Φεβρουαρίου)
Της σοφίας εκφάντωρ λαμπρός γενόμενος, Ορθοδοξίας εδείχθης θεοπαγής προμαχών, των Πατέρων καλλονή Φώτιε μέγιστε, συ γαρ αιρέσεων δεινών, στηλιτεύεις την οφρύν, Εώας το θείον σέλας, της Εκκλησίας λαμπρότης, ην διατηρεί Πάτερ άσειστον.

Αγίου Παρθενίου του Επισκόπου Λαμψάκου (7 Φεβρουαρίου)
Tω μύρω του Πνεύματος, ποιμήν Λαμψάκου οφθείς, την θείαν ενέργειαν παρά Θεού δαψιλώς θαυμάτων επλούτησας, δαίμονας απελαύνειν, ασθενούντας ιάσθαι, νόσους αποδιώκειν και πληρών τας αιτήσεις, Παρθένιε ιεράρχα, των προσιόντων σοι.

Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου (8 Φεβρουαρίου)
Στρατολογία αληθεί Αθλοφόρε, του ουρανίου στρατηγός βασιλέως, περικαλλής γεγένησαι Θεόδωρε, όπλοις γαρ της πίστεως, παρετάξω εμφρόνως, και κατεξωλόθρευσας, των δαιμόνων τα στίφη, και νικηφόρος ώφθης Αθλητής, όθεν σε πίστει, αεί μακαρίζoμεν.

Αγίου Νικηφόρου (9 Φεβρουαρίου)
Αγάπη του Κτίσαντος, καταυγασθείς την ψυχήν, του νόμου της χάριτος, εκπληρωτής ακριβής, εμφρόνως γεγένησαι, όθεν και τον πλησίον ως σαυτὸν αγαπήσας, ήθλησας Νικηφόρε, και τον όφιν καθείλες, εντεύθεν εν ομονοία, ημάς διατήρησον.

Αγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου)
Ως στύλος ακλόνητος, της Εκκλησίας Χριστού, και λύχνος αείφωτος, της οικουμένης σοφέ, εδείχθης Χαράλαμπε. Έλαμψας εω τω κόσμω δια του μαρτυρίου, έλυσας και ειδώλων την σκοτομαίναν μάκαρ. Διό εν παρρησία Χριστώ, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Αγίου Βλασίου του επισκόπου Σεβαστείας (11 Φεβρουαρίου)
Φερωνύμως βλαστήσας, ως δένδρον εύκαρπον, ιεράρχα Κυρίου Βλάσιε ένδοξε, μαρτυρίου τους καρπούς κόσμω προήγαγες και θαυμάτων δωρεάς αναβλύζεις δαψιλώς, ως θείος ιερομάρτυς τοις καταφεύγουσι πάτερ τη αντιλήψει της πρεσβείας σου.

Αγίου Μελετίου του αρχιεπισκόπου Αντιοχείας (12 Φεβρουαρίου)
Νόμον ένθεον εμελετήσας, την ουράνιον γνώσιν εκλάμπεις, τη Εκκλησία Ιεράρχα Μελέτιε, την γαρ Τριάδα κηρύττων ομότιμον, αιρετικών διαλύεις τας φάλαγγας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίων Ακύλα και Πρισκίλλης (13 Φεβρουαρίου)
Χριστόν αγαπήσαντες και φωτισθέντες τον νούν, τη πίστει ενούμενοι και συζυγία σεμνή, Ακύλα και Πρίσκιλλα. Ήσαν μεν προεστώτες εκκλησίας κατ’ οίκον, Παύλου δε του φωστήρος συνεργοί και προστάται. Διο αυτούς τιμήσωμεν και μιμησώμεθα.

Μαρτινιανού Οσίου (13 Φεβρουαρίου)
Την φλόγαν των πειρασμών, δακρύων τοις οχετοίς, εναπόσβεσας μακάριε, και της θαλάσσης τα κύματα, και των θηρών τα ορμήματα, χαλινώσας, εκραύγαζες. Δεδοξασμένος ει Παντοδύναμε, πυρός και ζάλης ο σώσας με.

Αγίου Αυξεντίου (14 Φεβρουαρίου)
Ώσπερ φοίνιξ ηυξήνθης Πάτερ υψίκομος, δικαιοσύνης εκφέρων τους ψυχοτρόφους καρπούς, συ γαρ βίον ιερόν πολιτευσάμενος, της Εκκλησίας στηριγμός, και θαυμάτων αυτουργός, Αυξέντιε ανεδείχθης, δια παντός ικετεύων, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Αγίου Ονησίμου του Αποστόλου (15 Φεβρουαρίου)
Ταις ακτίσι του Παύλου φωτισθείς την διάνοιαν, ώφθης υπηρέτης του Λόγου και Απόστολος ένθεος και όνησιν εβράβευσας ζωής, Ονήσιμε θεράπων του Χριστού, δια λόγων και θαυμάτων θεοπρεπών, τοις πίστει εκβοώσι σοι, δόξα τω σε δοξάσαντι φαιδρώς, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

Αγίου Παμφίλου και των συν αυτώ Μαρτύρων (16 Φεβρουαρίου)
Την δωδεκάριθμον Μαρτύρων φάλαγγα, ανευφημήσωμεν ενθέοις άσμασι, Πάμφιλον, Παύλον, Σαμουήλ, Ουάλεντα και Ηλίαν, Ιερεμίαν, Σέλευκον, Δανιήλ και Πορφύριον, Ιουλιανόν, ομού Ησαΐαν, Θεόδουλον, αυτοί γαρ τον Δεσπότην των όλων, πάσιν ημίν εξιλεούνται.

Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος (17 Φεβρουαρίου)
Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα, εν τη πηγή της φλογός, ως επί ύδατος αναπαύσεως, ο άγιος Μάρτυς Θεόδωρος ηγάλλετο· πυρί γαρ ολοκαυτωθείς, ως άρτος ηδύς, τη Τριάδι προσήνεκται. Ταις αυτού ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Αγίου Λέοντος του Πάπα Ρώμης (18 Φεβρουαρίου)
Θείας πίστεως, ορθοδοξία, υπεστήριξας, την Εκκλησίαν, ως πολύφωνον του πνεύματος όργανον εκ γαρ Δυσμών αναλάμψας ως ήλιος, αιρετικών την απάτην εμείωσας, Λέων Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίας Φιλοθέης (19 Φεβρουαρίου)
Αθηναίων η πόλις η περιώνυμος, Φιλοθέην τιμά την οσιομάρτυρα και ασπάζεται αυτής το θείον λείψανον, ότι εβίωσε σεμνώς και μετήλλαξε το ζην αθλήσει και μαρτυρίω, και πρεσβεύει προς τον Σωτήρα, διδόναι πάσι το θείον έλεος.

Αγίου Λέοντος του Επισκόπου Κατάνης (20 Φεβρουαρίου)
Ιερέων ακρότης, ευσεβείας διδάσκαλος και θαυματουργός ανεδείχθης, ιεράρχα πανόλβιε· ηθών γαρ ουρανίων τω φωτί, του Πνεύματος πλουτήσας την ισχύν, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς, Λέων, των προσιόντων σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Αγίου Ευσταθίου του Αρχιεπισκόπου Αντιοχείας (21 Φεβρουαρίου)
Θείας έμπλεως σοφίας πέλων, ομοούσιον Πατρί και Λόγον εν τη συνόδω τη πρώτη εκήρυξας, και διωγμοίς ομιλήσας και θλίψεσιν δόξης αρρήτου μετέσχες, Ευστάθιε. Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων (22 Φεβρουαρίου)
Ως ρόδα νοητά και χαρίτων ταμεία, εφάνησαν εκ γης τα σεπτά υμών σκήνη, πανένδοξοι μάρτυρες Εκκλησίας εδραίωμα, διαπνέοντα, των ιαμάτων την χάριν και παρέχοντα οσμήν ζωής τοις εκ πόθου υμάς μακαρίζουσι.

Αγίου Πολυκάρπου του Επισκόπου Σμύρνης (23 Φεβρουαρίου)
Την κλήσιν τοις έργοις σου, επισφραγίσας σοφέ, ελαία κατάκαρπος, ώφθης εν οίκω Θεού, Πολύκαρπε ένδοξε∙ συ γαρ ως Ιεράρχης, και στερρός αθλοφόρος, τρέφεις την Εκκλησίαν, λογική ευκαρπία, πρεσβεύων Ιερομάρτυς, υπέρ των ψυχών ημών.

1ης και 2ης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού (24 Φεβρουαρίου)
Εκ γης ανατείλασα η του Προδρόμου κεφαλή, ακτίνας αφίησι της αφθαρσίας, πιστοίς των ιάσεων· άνωθεν συναθροίζει, την πληθύν των Αγγέλων, κάτωθεν συγκαλείται, των ανθρώπων το γένος, ομόφωνον αναπέμψαι, δόξαν Χριστώ τω Θεώ.

Αγίου Ταρασίου του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (25 Φεβρουαρίου)
Βίου ορθότητι, καλλωπιζόμενος, φωστήρ υπέρλαμπρος, ώφθης του Πνεύματος, και την Εικόνα του Χριστού, Συνόδω εν τη Εβδόμη, προσκυνείν εκήρυξας, ορθοδόξως μακάριε, στύλος και εδραίωμα, Εκκλησίας γενόμενος, διο τους σους αγώνας γεραίρει, Πάτερ Ιεράρχα Ταράσιε.

Πορφυρίου Γάζης (26 Φεβρουαρίου)
Πορφυραυγέσιν αρετών λαμπηδόσι, καταλαμπρύνας σεαυτόν Ιεράρχα, καθάπερ φως εξέλαμψας Πορφύριε σοφέ· λόγοις γαρ και θαύμασιν, αληθώς διαπρέψας, πάσιν εβεβαίωσας, ευσεβείας την χάριν· και νύν Χριστώ αΰλος λειτουργών, υπέρ του κόσμου, μη παύση δεόμενος.

Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος (26 Φεβρουαρίου)
Την πηγήν δεξαμενή της σοφίας και χάριτος, εκ χειλέων Κυρίου Φωτεινή Ισαπόστολε, νομίμως ηγωνίσω πανοικεί, και νέμεις φωτισμόν παρά Θεού, τοις προστρέχουσι τη σκέπη σου τη σεπτή, και ευλαβώς βοώσι σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, χάριν ημίν και έλεος.

Αγίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου και Ομολογητού (27 Φεβρουαρίου)
Φερωνύμως προκόπτων εν ασκήσει Προκόπιε, ήρθης εκ δυνάμεως Πάτερ προς αθλήσεως έλλαμψιν, Χρίστου γαρ την Εικόνα προσκυνών, μαρτύρων ανεδείχθης κοινωνός, μεθ’ ων πρέσβευε παμμάκαρ διαπαντός υπέρ των εκβοώντων σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενερνούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Αγίου Βασιλείου του Ομολογητού (28 Φεβρουαρίου)
Βασίλειον δώρημα, της Εκκλησίας Χριστού, εδείχθης Βασίλειε ως βασιλεύσας παθών, τοις θείοις σου σκάμμασι, συ γαρ ομολογία, τον σον βίον φαιδρύνας, λάμπεις δι’ αμφοτέρων ως αστήρ σελασφόρος, εντεύθεν της ασαλεύτου βασιλείας ηξίωσαι.

Αγίου Κασσιανού του Ρωμαίου (29 Φεβρουαρίου)
Της σοφίας τον λόγον Πάτερ τοις έργοις σου, ασκητικώς γεωργήσας ως οικονόμος πιστός, αρετών μυσταγωγείς τα κατορθώματα, συ γαρ πράξας ευσεβώς, εκδιδάσκεις ακριβώς Κασσιανέ θεοφόρε, και τω Σωτήρι πρεσβεύεις, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!


Δείτε επίσης:

Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

Απολυτίκια κινητών εορτών

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.