Απολυτίκια μηνός Ιουνίου .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Γράφει: Matia Gr

Αγίου Ιουστίνου του Απολογητού και φιλοσόφου (1 Ιουνίου)
Φιλοσοφίας ταις ακτίσιν εκλάμπων, θεογνωσίας υποφήτης εδείχθης, σαφώς παραταξάμενος κατά των δυσμενών συ γαρ ωμολόγησας, αληθείας την γνώσιν, και Μαρτύρων σύσκηνος, δι’ αθλήσεως ώφθης, μεθ’ ων δυσώπει πάντοτε Χριστόν, ω Ιουστίνε, υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίου Νικηφόρου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού (2 Ιουνίου)
Νίκην ήνεγκε τη Εκκλησία, η ση ένθεος ομολογία, Νικηφόρε Ιεράρχα θεόληπτε, την γαρ Εικόνα του Λόγου σεβόμενος, υπερορία αδίκως ωμίλησας. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίων Λουκιλλιανού, Παύλης και των νηπίων Κλαυδίου, Υπατίου, Παύλου και Διονυσίου (3 Ιουνίου)
Ως άστρον φαεινόν εκ νυκτός της απάτης, ω Λουκιλλιανέ ευσεβώς αναλάμψας, νομίμως ηγώνισαι και τον δόλιον έκτεινας· όθεν πρέσβευε συν τη θεόφρονι Παύλη και τοις τέσσαρσι παισί Χριστώ αθλοφόρε, υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίου Μητροφάνους του αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (4 Ιουνίου)
Αρετών ταις ακτίσι καταλαμπόμενος, Πατριαρχών ανεδείχθης γέρας και θεία κρηπίς, ως Χριστού μυσταγωγός Πάτερ Μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη Εκκλησία δαδουχείς, το φέγγος της ευσέβειας. Και νυν απαύστως δυσώπει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Αγίου Δωροθέου του επισκόπου Τύρου (5 Ιουνίου)
Ως δώρημα τέλειον εκ του των φώτων Πατρός, σοφίας την έλλαμψιν ως Ιεράρχης σοφός, εδέξω Δωρόθεε· όθεν και πλεονάσας τον σον τάλαντον μάκαρ, ήθλησας υπέρ φύσιν βαθυτάτω εν γήρα, πρεσβεύων Ιερομάρτυς υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίου Ιλαρίωνος του νέου, του ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων (6 Ιουνίου)
Των λόγων του Κυρίου γεωργήσας την χάριν, ήνθησας ως ελαία Ιλαρίων παμμάκαρ, ελαίω των θείων αρετών και της ομολογίας σου σοφέ, ιλαρύνων τας καρδίας και τας ψυχάς, των πίστει σοι εκβοώντων. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντη, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Αγίου Θεοδότου του εν Αγκύρα (7 Ιουνίου)
Δόσιν ένθεον καταπλουτήσας, την της χάριτος ιερουργίαν, Ιερομάρτυς τρισμάκαρ Θεόδοτε, καθάπερ δώρα Θεώ προσενήνοχας, τας αριστείας των θείων αγώνων σου. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίας Καλλιόπης (8 Ιουνίου)
Του Σωτήρος το κάλλος εκ ψυχής αγαπήσασα, καλλιπάρθενε κόρη Καλλιόπη πανεύφημε, ηγώνισαι στερρώς υπέρ αυτού, και δόξης ηξιώθης θεϊκής, δια τούτο σου την μνήμην την ιεράν, τιμώμεν εκβοώντες σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημίν πταισμάτων άφεσιν.

Αγίου Κυρίλλου του πατριάρχου Αλεξανδρείας (9 Ιουνίου)
Ως κύρος ουράνιον θεολογία η ση, βραβεύει εν πνεύματι τη εκκλησία Χριστού, την χάριν την ένθεον· συ γαρ καθυπογράψας της Τριάδος την δόξαν, μύστης της Θεοτόκου και υπέρμαχος ώφθης, παρ’ ης λαμπρώς εδοξάσθης, ιεράρχα παμμάκαρ Κύριλλε.

Αγίου Αλεξάνδρου και Αγίας Αντωνίνης (10 Ιουνίου)
Ξυνωρίς η αγία των Μαρτύρων υμνείσθω μοι, συν τω ευκλεεί Αλεξάνδρω, Αντωνίνα η πάνσεμνος· αγάπη γαρ και πίστει ευσεβεί, εκλάμψαντες εν άθλοις ιεροίς, ιαμάτων εφαπλούσι μαρμαρυγάς, τοις ποθώ ανακράζουσι, δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ υμών, πάσιν ιάματα.

Αγίων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα (11 Ιουνίου)
Θεία όργανα του Παρακλήτου, και εκφάντορες του Θεού Λόγου, ανεδείχθητε θεόπται Απόστολοι, Βαρθολομαίε των Δώδεκα σύσκηνε, και Βαρνάβα ως υιός παρακλήσεως. Αλλ’ αιτήσασθε Χριστόν τον Θεόν πανεύφημοι, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Ονουφρίου του Αιγυπτίου (12 Ιουνίου)
Των Αγγέλων τον βίον εν σαρκί μιμησάμενοι, ώφθητε ερήμου πολίται και χαρίτων κειμήλια, Ονούφριε Αιγύπτου καλλονή και Πέτρε των εν Άθω ο φωστήρ· δια τούτο τους αγώνας υμών αεί, τιμώμεν αναμέλποντες· δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα τω στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι’ υμών πάσιν ιάματα.

Αγίας Ακυλίνης (13 Ιουνίου)
Παρθένος ακήρατος και αθληφόρος σεμνή, εδείχθης τοις πέρασι τη αγαπήσει Χριστού, Ακυλίνα θεόνυμφε· συ γαρ καθάπερ ρόδον νοητόν τεθηλυΐα, επνεύσω εν αθλήσει της αγνείας την χάριν, πρεσβεύουσα τω Κυρίω σώζεσθαι άπαντας.

Προφήτου Ελισαίου (14 Ιουνίου)
Ως υποφήτην αληθή του Σωτήρος, και των εν νόμω παιδευτήν και φωστήρα, τοις πόρρω σε εδήλωσεν ο τόκος σου σοφέ, συ γαρ κληρωσάμενος του Θεσβίτου την χάριν, θαύμασι διέπρεψας και δυνάμεσι πλείσταις. Και νυν απαύστως φύλαττε ημάς, ω Ελισαίε Προφήτα θεσπέσιε.

Μεθοδίου Ομολογητού (14 Ιουνίου)
Ευσεβείας την μέθοδον προβαλλόμενος, αιρετικών διαλύεις τας επινοίας στερρώς, Ορθοδώξων η κρηπίς πάτερ Μεθόδιε· την γαρ εικόνα του Χριστού, ανεστήλωσας τιμάν, ως θείος ιεροφάντωρ· και νύν αϋλος δοξάζεις, και ικετεύεις υπέρ πάντων ημών.

Αγίου Ιερωνύμου (15 Ιουνίου)
Σοφία και χάριτι κεκοσμημένος λαμπρώς, οσίως εβίωσας εν εγκρατεία πολλή, σοφέ Ιερώνυμε· όθεν της του Σωτήρος Εκκλησίας εδείχθης, πάμφωτος λύχνος Πάτερ αρετών ταις ακτίσι· και νυν Χριστόν δυσώπησον υπέρ των τιμώντων σε.

Αγίου Τύχωνος του επισκόπου Αμαθούντος (16 Ιουνίου)
Θείας έτυχες ιερατείας, νεύσει κρείττονι εκλελεγμένος, ως θεράπων της Τριάδος επάξιος, συ γαρ των έργων εκλάμπων ταις χάρισι, την Εκκλησίαν εστήριξας θαύμασι. Τύχων Όσιε Χριστών τον θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίων Μανουήλ, Ισμαήλ και Σαβέλ (17 Ιουνίου)
Οι της ευσεβείας υπέρμαχοι, και της ασεβείας αντίπαλοι, Μανουήλ θεόπνευστε, και Ισμαήλ θαυμάσιε, και Σαβέλ αξιάγαστε, παρρησία τον Χριστόν, Υιόν Υεού κηρύξαντες, το αίμα υμών υπέρ Αυτού εξεχέατε· ον δυσωπούντες μη παύσητε, του σωθήναι υάς ψυχάς ημών

Αγίου Λεοντίου (18 Ιουνίου)
Ρώμην ένθεον διεζωσμένος, εθριάμβευσας εν τοις αγώσιν, αθλοφόρε του Σωτήρος Λεόντιε· συ γαρ ως λέων προς άθλησιν ώρμησας και πολεμίων το κράτος κατέβαλες. Μάρτυς ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Ιούδα του Αποστόλου του Θεαδέλφου (19 Ιουνίου)
Χριστού σε συγγενή ω Ιούδα ειδότες, και μάρτυρα στερρόν ιερώς ευφημούμεν, την πλάνην πατήσαντα και την πίστιν τηρήσαντα, όθεν σήμερον την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν, ευχαίς σου λαμβάνομεν.

Αγίου Μεθοδίου του επισκόπου Πατάρων (20 Ιουνίου)
Θείαν μέθοδον της ευσεβείας, εθησαύρησας τη Εκκλησία, ως ιεράρχης και μάρτυς Μεθόδιε· συ γαρ σοφίας τον πλούτον δρεψάμενος, αθλητικώς το σον τάλαντον ηύξησας. Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρίσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Νικήτα εκ Νισύρου (21 Ιουνίου)
Της Νισύρου τόν γόνον και της Χίου το καύχημα, τον φρουρόν Αιγαίου πελάγους, Νικήταν τον ένδοξον, υμνήσωμεν συμφώνως οι πιστοί, βοώντες προς αυτόν ειλικρινώς. Σαις λιταίς τους την σην μνήμην επιτελούντας, σώζε και βοώντας σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρησαμένω σε ημίν πρέσβυν ακοίμητον.

Αγίου Ευσεβίου του επισκόπου Σαμοσάτων (22 Ιουνίου)
Σοφίας του Πνεύματος καταυγασθείς τω φωτί, τον λόγον ετράνωσας της ευσεβείας ημίν, Ευσέβιε ένδοξε, συ γαρ ιεραρχήσας ευσεβώς τη Τριάδι, ήθλησας θεοφρόνως και την πλάνην καθείλες. Και νυν Πάτερ δυσώπησον σώζεσθαι άπαντας.

Αγίας Αγριππίνας (23 Ιουνίου)
Θείον Πνεύματι κραταιωθείσα, ηνδραγάθησας γενναιοφρόνως, Αγριππίνα παρθενίας οσφράδιον, όθεν Χριστού δοξασθείσα τη χάριτι, πηγάς θαυμάτων βλυστάνεις τοις πέρασι. Μάρτυς ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Γεννήσεως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού (24 Ιουνίου)
Προφήτα και Πρόδρομε της παρουσίας Χριστού, αξίως ευφημήσαι σε ουκ ευπορούμεν ημείς, οι πόθω τιμώντες σε, στείρωσις γαρ τεκούσης και πατρός αφωνία, λέλυται τη ενδόξω και σεπτή σου γεννήσει, και σάρκωσις Υιού του Θεού, κόσμω κηρύττεται.

Παναγιώτου Νεομάρτυρος (24 Ιουνίου)
Θείον βλάστημα, της Καισαρείας, και ομότροπος των αθλοφόρων αναδείχθης, Παναγιώτη μακάριε, του γαρ Σωτήρος κηρύξας το όνομα, υπέρ αυτού το σόν αίμα εξέχεας, μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίας Φεβρωνίας (25 Ιουνίου)
Ως της ασκήσεως ρόδον ηδύπνευστον, οσμήν αθλήσεως τω κόσμω έπνευσας, εις οσμήν μύρων του Χριστού δραμούσα ασχέτω πόθω· όθεν ως παρθένον σε και οσίαν και μάρτυρα, θαυμαστώς εδόξασε Φεβρωνία ο Κύριος, ω πρέσβευε υπέρ των βοώντων· χαίρε σεμνή οσιομάρτυς.

Αγίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη (26 Ιουνίου)
Τη αγάπη του Λόγου Πάτερ πτερούμενος, επί του δένδρου διήλθες αγγελικήν βιοτήν, και εξήνεγκας ημίν καρπούς της χάριτος· εξ ων τρυφώντες νοητώς, εκβοώμεν σοι πιστώς, Δαβίδ Οσίων ακρότης· μη διαλίπης πρεσβεύων, ελεηθήναι τας ψηχάς ημών.

Αγίου Σαμψών του Ξενοδόχου (27 Ιουνίου)
Ο φέρων την μίμησιν των του Θεού οικτιρμών, ενθέου χρηστότητας αναβλυστάνεις κρουνούς, Σαμψών Ιερώτατε, συ γαρ θεομιμήτω ελλαμφθείς συμπάθεια, ώφθης των τεθλιμμένων και πασχόντων ακέστωρ, παρέχων ενί εκάστω ρώσιν και έλεος.

Ευρέσεως των Ιερών Λειψάνων των Αγίων Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων (28 Ιουνίου)
Θείας χάριτος τη ενεργεία, αναβλύζοντα θαυμάτων ρείθρα, αναργύρως τα σεπτά υμών λείψανα, εκ των λαγόνων της γης κόσμω έλαμψαν, Κύρε θεόφρον, Ιωάννη τε ένδοξε, όθεν άπαντες την τούτων τιμώντες εύρεσιν, αιτούμεν δι’ υμών το μέγα έλεος.

Αγίου Παύλου του Αποστόλου (29 Ιουνίου)
Οι των Αποστόλων πρωτόθρονοι, και της Οικουμένης διδάσκαλοι, τω Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Αγίου Πέτρου του Αποστόλου (29 Ιουνίου)
Οι των Αποστόλων πρωτόθρονοι, και της Οικουμένης διδάσκαλοι, τω Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Συνάξεως των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων (30 Ιουνίου)
Ως δωδεκάπυρσος λυχνία έλαμψαν, οι Δωδεκάριθμοι Χριστού Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος συν Λουκά, Ανδρέας και Ιωάννης, Βαρθολομαίος Φίλιππος, συν Ματθαίω και Σίμωνι, Μάρκος και Ιάκωβος και Θωμάς ο μακάριος, και ηύγασαν τους πίστει βοώντας χαίρετε Λόγου οι αυτόπται.

Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!


Δείτε επίσης:

Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

Απολυτίκια κινητών εορτών

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.