Απολυτίκια μηνός Μαΐου .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Γράφει: Matia Gr

Προφήτου Ιερεμία (1 Μαΐου)
Εκ γαστρός ηγιάσθης τη προγνώσει του Κτίσαντος, και προφητικής επληρώθης εκ σπαργάνων συνέσεως, εθρήνησας την πτώσιν Ισραήλ, σοφέ Ιερεμία εν στοργή, δια τούτο ως Προφήτην και Αθλητήν, τιμώμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημίν τα κρείττονα.

Αγίας Ματρώνας της Ρωσίδας της αομμάτου (2 Μαΐου)
Αδιάσειστον στύλον Ρωσίας όγδοον, την στερουμένην ομμάτων εκ γενετής, ευλαβώς ανυμνήσωμεν Ματρώναν την αοίδιμον, ως σκεύος θείων δωρεών και αγάπης ακραιφνούς προς πάντας εμπεριστάτους βοώντες σκέδασον ζόφον παθών ημών φωτίσης χάριτος.

Αγίου Πέτρου, επισκόπου Άργους του θαυματουργού (3 Μαΐου)
Πέτρα άρρηκτος, της Εκκλησίας, ποιμήν άριστος, πόλεως Άργους, ανεδείχθης Ιεράρχα πανεύφημε. Ως ουν πιστός οικονόμος της χάριτος, παντοίων νόσων ημάς ελευθέρωσαν, Πέτρε Όσιε, Χριστόν τον Θεόν αιτούμενος, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Τιμοθέου και Μαύρας (3 Μαΐου)
Τιμόθεον σήμερον συν τη συνάθλω πιστοί, συζήγω τιμήσωμεν, Μαύρα τη νύμφη Χριστού, την τούτων γεραίροντες εύτολμων καρτερίαν· ούτοι γαρ σταυρωθέντες, ίχνεσι του σφαγέντος, ηκολούθησαν πόθω, και πάντων τας αμαρτίας σταυρώ προσηλώσαντος.

Αγίας Πελαγίας εκ Ταρσού (4 Μαΐου)
Θείας πίστεως τη επιγνώσει, ζόφον έλιπες της αγνωσίας, Πελαγία Χριστού καλλιπάρθενε. Ου την αείζωον δρόσον πλουτήσασα, δια πυρός τον αγώνα ετέλεσας. Μάρτυς ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος (5 Μαίου)
Ειρήνης τον άρχοντα ιχνηλατούσα σεμνή, ειρήνης επώνυμος δι’ επιπνοίας Θεού, εδείχθης πανεύφημε, συ γαρ του πολέμου τας ενέδρας φυγούσα, ήθλησας υπέρ φύσιν ως παρθένος φρονίμη, διο Μεγαλομάρτυς Ειρήνη, ειρήνην ημίν αίτησαι.

Αγίου Εφραίμ (5 Μαΐου)
Εν όρει των Αμώμων ώσπερ ήλιος έλαμψας και μαρτυρικώς θεοφόρε προς Θεόν εξεδήμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς Εφραίμ Μεγαλομάρτυς του Χριστού, δια τούτο αναβλύζεις χάριν αεί τοις ευλαβώς βοώσι σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Αγίου Σεραφείμ εκ Βοιωτίας (6 Μαΐου)
Θείον βλάστημα της Βοιωτίας, έμπνουν όργανον της εγκρατείας, ανεδείχθης Σεραφείμ αξιάγαστε, συ γαρ Οσίων βαδίσας τοις ίχνεσιν, αρτιφανώς εν τω κόσμω εξέλαμψας, Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Νείλου Του Οσίου (7 Μαΐου)
Ως άνθη πανεύοσμα, της αΐδίου ζωής, τα θεία σου λείψανα, εκ των ταμείων της γής, ημίν ανεφάνησαν· όθεν μνείαν τελούντες, της ευρέσεως τούτων, μέλπομεν πάτερ Νείλε, την δοθείσαν σοι χάριν, δι ής πάσι προστάτης, ευρίσκη θερμότατος.

Αναμνήσεως του εν τω ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου (7 Μαΐου)
Του Σταυρού σου ο τύπος νυν υπέρ ήλιον έλαμψεν, όνπερ εξ όρους αγίου, τόπω Κρανίου εφήπλωσας· και την εν αυτώ σου Σώτερ ισχύν ετράνωσας, δια τούτου κρατύνας και τους πιστούς Βασιλείς ημών· ους και περίσωζε διαπαντός εν ειρήνῃ, πρεσβείαις της Θεοτόκου Χριστέ ο Θεός, και σώσον ημάς.

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (8 Μαΐου)
Απόστολε Χριστώ τω Θεώ ηγαπημένε, επιτάχυνον ρύσαι λαόν αναπολόγητον δέχεταί σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα τω στήθει καταδεξάμενος, ον ικέτευε Θεολόγε, και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην και το μέγα έλεος.

Αγίου Χριστοφόρου του Μεγαλομάρτυρα (9 Μαίου)
Στολαίς ταις εξ αίματος ωραϊζόμενος, Κυρίω παρίστασαι τω Βασιλεί ουρανών, Χριστόφορε αοίδιμε· όθεν συν Ασωμάτων και Μαρτύρων χορείαις, άδεις τη τρισαγίω και φρικτή μελωδία· διό τοις ικεσίαις ταις σαις, σώζε τους δούλους σου.

Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου του Ζηλωτού (10 Μαΐου)
Ζήλος ένθεος καταλαβών σε, του γνωσθέντος σοι σαρκός εν είδει, ζηλωτήν εν Αποστόλοις ανέδειξε και του Δεσπότου ζηλώσας τον θάνατον, δια Σταυρού προς Αυτόν εξεδήμησας, Σίμων ένδοξε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Μωκίου του επισκόπου Αμφιπόλεως (11 Μαΐου)
Χριστώ ιερουργών ιερεύς ων της δόξης, θυσίαν λογικήν και ολόκληρον θαύμα, αθλήσεως άνθραξι σεαυτόν προσενήνοχας, όθεν Μώκιε διπλώ στεφάνω σε στέφει, ο δοξάσας σε, ως δοξασθείς σου τοις άθλοις, Χριστός ο φιλάνθρωπος.

Αγίου Επιφανίου του αρχιεπισκόπου Κύπρου (12 Μαΐου)
Τους διττούς υποφήτας της ανάρχου θεότητος, των θεοτυπώτων δογμάτων τους πανσόφους εκφάντορας, συν τω Επιφανίω τω κλεινώ υμνήσωμεν τον θείον Γερμανών, ως λαμπροί γαρ των αρρήτων μυσταγωγοί, πυρσεύουσι τους κράζοντας, δόξα τω στεφανώσαντι υμάς, δόξα τω μεγαλύναντι, δόξα τω βεβαιούντι δι’ υμών, πίστιν την Ορθόδοξον.

Αγίας Γλυκερίας (13 Μαΐου)
Την καλλιπάρθενον Χριστού τιμήσωμεν, την αριστεύσασαν πόνοις αθλήσεως, και ασθενεία της σαρκός τον όφιν καταβαλούσαν· πόθω γαρ του Κτίσαντος των βασάνων την έφοδον, παρ’ ουδέν ηγήσατο και θεόθεν δεδόξασται· προς ην αναβοήσωμεν πάντες, χαίροις θεόφρον Γλυκερία.

Αγίου Ισιδώρου (14 Μαΐου)
Ως στρατευθείς τω Βασιλεί των αιώνων, των επιγείων την στρατειάν απώσω, και ευθαρσώς εκήρυξας Χριστόν τον Θεόν, όθεν τον αγώνα σου καλόν εκτελέσας, μάρτυς θεοδόξαστος του Σωτήρος εδείχθης. Ον εκδυσώπει σώζεσθαι ημάς, τους σε τιμώντας, παμμάκαρ Ισίδωρε.

Αγίου Παχωμίου του Μέγα (15 Μαΐου)
Αγελάρχης εδείχθης του Αρχιποιμένος, μοναστών τας αγέλας Πάτερ Παχώμιε, προς την μάνδραν οδηγών την επουράνιον, και το πρέπον ασκηταίς, εκείθεν σχήμα μυηθείς, και τούτο πάλιν μυήσας, νυν δε συν τούτοις αγάλλη, και συγχορεύεις εν ουρανίαις σκηναίς.

Αγίου Αχιλλίου του αρχιεπισκόπου Λαρίσης (15 Μαΐου)
Λαρίσης σε πρόεδρον, και πολιούχον λαμπρόν, η χάρις ανέδειξεν, ως ιεράρχην σοφόν, παμμάκαρ Αχίλλιε. Συ γαρ το της Τριάδος, ομοούσιον κράτος, θαυμάσι τε και λόγοις, κατετράνωσας κόσμω. Ην πάτερ εξευμενίζου τοις σε γεραίρουσι.

Αγίου Θεοδώρου του Ηγιασμένου (16 Μαΐου)
Δώρον πέφηνας αγιωσύνης, τον πανάγιον δοξάσας Λόγον, ηγιασμένε θεόφρον Θεόδωρε, όθεν βλυστάνεις εκ θείας χρηστότητας, αγιασμόν αληθή τοις βοώσι σοι. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Ανδρονίκου και Αγίας Ιουνίας των Αποστόλων (17 Μαΐου)
Δυάς φωτοειδής ιερών Αποστόλων, και κήρυκες Χριστού ανεδείχθητε κόσμω, τοις πάσι κατασπείραντες το της χάριτος κήρυγμα, όθεν σήμερον ημάς πιστώς ευφημούμεν, ω Ανδρόνικε και Ιουνία θεόφρον, Χριστόν μεγαλύνοντες.

Αγίων Παυλίνου, Διονυσίου, Πέτρου, Ανδρέα, Βενέδιμου, Παύλου, Ηράκλειου και Χριστίνας (18 Μαΐου)
Των αθλοφόρων τον οκτάριθμον δήμον, μαρτυρικοίς εγκωμιάσωμεν ύμνοις, Παυλίνον Διονύσιον και Πέτρον ομού, Ανδρέαν και Βενέδιμον, τον θεόφρονα Παύλον, Ηράκλειον τον ένδοξον, και Χριστίναν την θείαν ούτοι και γαρ πρεσβεύουσιν αεί, υπέρ του κόσμου. Χριστώ τω θεώ ημών.

Αγίων Πατρικίου, Ακακίου, Μενάνδρου και Πολυαίνου (19 Μαΐου)
Τετράς θεοφρούρητος Ιεραρχών ιερών, Τριάδα την άκτιστον κατ’ εναντίον εχθρών, πανσόφως εκήρυξε, Πατρίκιος ο της Προύσης, θεηγόρος ποιμάντωρ, Ακάκιος συν Μενάνδρω και Πολύαινος άμα· διο και ως αθλήσαντες δόξης ηξιώθησαν.

Θαλελαίου Μάρτυρος (20 Μαΐου)
Μαρτυρίου ανύσας τον αγώνα Θαλλέλαιε, ησχύνας ειδώλων την πλάνην, τη γενναία αθλήσει σου· και ώφθης ιαμάτων θησαυρό, παρέχων τας ιάσεις δωρεάν, τοις προστρέχουσιν εν πίστει τω σω ναώ και πόθω ανακράζουσι· δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυματώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας (20 Μαΐου)
Τον Θεόν σεβόμενη διανοίας ευθύτητι, το της χάριτος φέγγος δια Παύλου εισδέδεξαι, και πρώτη εν Φιλίπποις τω Χριστώ, επίστευσας θεόφρον πανοικεί· δια τούτο σε τιμώμεν ασματικώς, Λυδία Φιλιππησία. Δόξα τω ευδοκήσαντι εν σοι, δόξα τω σε καταυγάσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημίν τα κρείττονα.

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης (21 Μαΐου)
Του Σταυρού σου τον τύπον εν ουρανώ θεασάμενος, ως ο Παύλος την κλήσιν ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ό εν βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλιν τη χειρί σου παρέθετο, ην περίσωζε δια παντός εν ειρήνη, πρεσβείαις της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

Αγίου Βασιλίσκου (22 Μαΐου)
Ως βασίλειον δώρον και θύμα άγιον, τω Βασιλεί των αιώνων και αθλοθέτη Θεώ, δι’ αθλήσεως στερράς προσήχθης ένδοξε· συ γαρ την πλάνην καθελών, στρατιώτης ευκλεής πανεύφημε Βασιλίσκε, της αληθείας εδείχθης Χριστώ πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών.

Αγίου Μιχαήλ του επισκόπου Συνάδων (23 Μαΐου)
Θεώ αναθεμένος την σην ζωήν εκ παιδός, ποιμήν ανηγόρευσαι και Ιεράρχης σεπτός Χριστού ιερώτατε· όθεν τον του Δεσπότου χαρακτήρα τιμήσας, θλίψεις εν εξορίαις Μιχαήλ καθυπέστης και νυν αναπηγάζεις ημίν, ρείθρα ιάσεων.

Αγίου Συμεών του Στυλίτου (24 Μαΐου)
Ως αείφωτος λύχνος δωρεών της ασκήσεως, εν τω θαυμαστώ Πάτερ όρει διαπρέψας ανέλαμψας, και κλίμακα εκ γης προς ουρανόν, τον στύλον σου υπέθου αληθώς, Συμεών θαυματοφόρε τοις ευσεβώς, προστρέχουσι τη Μάνδρα σου. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

3ης εύρεσης της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού (25 Μαΐου)
Ως θείον θησαύρισμα εγκεκρυμμένον τη γη, Χριστός απεκάλυψε την Κεφαλήν σου ημίν, Προφήτα και Πρόδρομε, πάντες ουν συνελθόντες εν τη ταύτῃ ευρέσει, άσμασι θεηγόροις τον Σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκ φθοράς ταις ικεσίαις σου.

Φωτεινής Μάρτυρος (25 Μαΐου)
Το ύδωρ ως ήντλησας, της αιωνίου ζωής, ευρούσα καθήμενον, παρά το φρέαρ σεμνή, Χριστόν τον Θεόν ημών, λόγοις σου θεηγόροις, και εν άθλοις ανδρείοις, ήσχυνας την απάτην. Ισαπόστολε Μάρτυς· διο σε Αθλοφόρε Φωτεινή, ύμνοις γεραίρουμεν.

Αγίου Κάρπου του Αποστόλου (26 Μαΐου)
Θείας χάριτος τη κοινωνία, εκοινώνησας δεσμών τω Παύλω, θεομακάριστε Κάρπε Απόστολε, και κοινωνούς θείας δόξης ανέδειξας, τους δεξαμένους το φέγγος των λόγων σου. Όθεν πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ πανεύφημε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Ιωάννου του Ρώσου (27 Μαΐου)
Εκ γης ο καλέσας σε προς ουρανίους μονάς, τηρεί και μετά θάνατον αδιαλώβητον, το σκήνος σου Όσιε. Συ γαρ εν τη Ασία ως αιχμάλωτος ήχθης, ένθα και ωκειώθης τω Χριστώ Ιωάννη. Αυτόν ουν ικέτευε σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Αγίου Ευτυχούς του επισκόπου Μελιτηνής (28 Μαΐου)
Ως ευτυχήσας αρετών ταις ιδέαις, της των μαρτύρων ευκληρίας μετέσχες, Ιερομάρτυς ένδοξε παμμάκαρ Ευτυχές· συ γαρ τω Θεώ ημών, καθαρώς υπουργήσας, αίμασιν εφοίνιξας, την αγίαν στολήν σου· μεθ’ ης Χριστώ και νυν ιερουργών, αεί δυσώπει, υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίας Θεοδοσίας της παρθένου (29 Μαΐου)
Ως δόσιν θεόσδοτον την παρθενίαν την σην, αγώσιν αθλήσεως Θεοδοσία σεμνή, τω Λόγω προσήγαγες· όθεν προς αθανάτους μεταστάσα νυμφώνας, πρέσβευε αθληφόρε τω Δεσπότη των όλων, ρυσθήναι εκ πολυτρόπων ημάς συμπτώσεων.

Αγίου Ισαακίου του Ομολογητού, του ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων (30 Μαΐου)
Τύπος πέφηνας της εγκρατείας, και εδραίωμα της Εκκλησίας, Ισαάκιε Πατέρων αγλάισμα· εν αρεταίς γαρ φαιδρύνας τον βίον σου, Ορθοδοξίας τον λόγον ετράνωσας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Ερμεία (31 Μαΐου)
Χριστώ στρατευσάμενος τω Βασιλεί του παντός, γενναίως διέκοψας τας παρατάξεις εχθρών, Ερμεία πανένδοξε· συ γαρ εγκαρτερήσας πολυτρόποις αικίαις, ήθλησας εν τω γήρα ως του Λόγου οπλίτης· ω πρέσβευε Αθλοφόρε σώζεσθαι άπαντας.

Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!


Δείτε επίσης:

Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

Απολυτίκια κινητών εορτών

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.