ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο

 •  
  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

   

  Απολυτίκια

  Φιλαρέτου Οσίου (1 Δεκεμβρίου)
  Θείας πίστεως, περιουσία, διεσκόρπισας, τοις δεομένοις, τον προσιόντα σοι πλούτον, Φιλάρετε· και ευσπλαχνία κοσμήσας τον βίον σου, τον χορηγόν του ελέους εδόξασας· Ον ικέτευε, δοθήναι τοις ευφημούσι σε, ρανίδα οικτιρμών και θείον έλεος.

  Αββακούμ Προφήτου (2 Δεκεμβρίου)
  Ως όρος προέγραψας, την Θεοτόκον Αγνήν, εξ ης ημίν ελάμψεν, ο των απάντων Θεός, σαρκός ομοιώματι. Όθεν σε ως προφήτην, θεηγόρον τιμώντες, χάριτος ουρανίου, μετάσχειν δυσωπούμεν, πρεσβείαις σου θεοδέκτοις, Αββακούμ ένδοξε.

  Προφήτου Σοφονίου (3 Δεκεμβρίου)
  Συνιείς φερώνυμε των μελλόντων την πρόγνωσιν, εκφαντορικώς προεκφαίνεις, την αιώνιον λύτρωσιν· Σιών γαρ βασιλέα τον Χριστόν, κηρύττεις Σοφονία εμφανώς· παρ αυτού γαρ ελυτρώθημεν της αράς, Προφήτα οι βοώντες σοι· δόξα τω σε δοξάσαντι Θεώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω δια σου, πάσι συγχώρησιν.

  Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου)
  Βαρβάραν την αγίαν τιμήσωμεν, εχθρού γαρ τας παγίδας συνέτριψε, και ως στρουθίον σρρύσθη εξ αυτών, βοηθεία και όπλω του Χταυρού η πάνσεμνος.

  Του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου (5 Δεκεμβρίου)
  Των Οσίων ακρότης και Αγγέλοις εφάμιλλος, ως γαρ ηγιασμένος εδείχθης εκ παιδός Σάββα Όσιε. Ουράνιον γαρ βίον απελθών προς ένθεον ζωήν χειραγωγείς, δια λόγου τε και πράξεως αληθούς, τους πίστει εκβοώντας σοι. Δόξα τω δεδοκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

  Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου)
  Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανεδειξέ σε τη ποίμνη σου, η των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Αμβροσίου Μεδιολάνων (7 Δεκεμβρίου)
  Ως θείος διδάσκαλος, και Ιεράρχης σοφός, δογμάτων ακρίβειαν, μυσταγωγείς τους πιστούς, Αμβρόσιε Όσιε· λύεις αιρετιζόντων, την αχλύν τοις σοις λόγοις· φαίνεις της ευσεβείας, την θεόσδοτον χάριν· εν η τους σε γεραίροντας συντήρει απήμονας.

  Παταπίου Οσίου (8 Δεκεμβρίου)
  Εν σοι Πάτερ, ακριβώς διεσώθη το κατ εικόνα· λαβών γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ και πράττων εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, όσιε Πατάπιε το πνεύμα σου.

  Η Σύλληψις της Αγίας Άννας (9 Δεκεμβρίου)
  Σήμερον της ατεκνίας δεσμά διαλύονται, του Ιωακείμ γαρ και της Άννης εισακούων ο Θεός, παρ ελπίδα τεκείν αυτούς, σαφώς υπισχνέιται Θεοπαίδα, εξ ης αυτός ετέχθη ο απερίγραπτος, βροτός γεγονώς, δι Αγγέλου κελεύσας βοήσαι αυτή, Χαίρε κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου.

  Μηνά, Ερμογένους Και Ευγράφου Μαρτύρων (10 Δεκεμβρίου)
  Δι εγκρατείας των παθών τας πυριφλέκτους απονεκρώσαντες ορμάς και τας κινήσεις, του Χριστού οι Μάρτυρες έλαβον την χάριν, τας νόσους αποδιώκειν των ασθενών, και ζώντες και μετά τέλος θαυματουργείν· όντως θαύμα παράδοξον! ότι οστέα γυμνά, εκβλύζουσιν ιάματα. Δόξα τω μόνω Θεώ ημών.

  Δανιήλ Του Στυλίτου (11 Δεκεμβρίου)
  Υπομονής στύλος γέγονας, ζηλώσας τους προπάτορας όσιε· τον Ιώβ εν τοις πάθεσι, τον Ιωσήφ εν τοις πειρασμοίς, και την των Ασωμάτων πολιτείαν, υπάρχων εν σώματι· Δανιήλ πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

  Αγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου)
  Της Συνόδου της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαχος, και θαυματουργός θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ ημών, διό νεκρά συ εν τάφω προσφωνείς, και όφιν εις χρυσούν μετέβαλες, και εν τω μέλπειν τας αγίας σου ευχάς, Αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας σοι ιερώτατε. Δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα.

  Ευστρατίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου, Ορεστίου και Αυξεντίου Μαρτύρων (13 Δεκεμβρίου)
  Η πενταυγής των Αθλοφόρων χορεία, τη των αγώνων νοητή δαδουχία, την οικουμένην άπασαν αυγάζει νοητώς, ο σοφός Ευστράτιος, συν Αυξεντίω τω θείω, Ορέστης και Μαρδάριος, και Ευγένιος άμα, ους ευφημούντες είπωμεν πιστοί, χαίροις Μαρτύρων, πεντάριθμε σύλλογε.

  Θύρσου, Φιλήμονα, Απολλωνίου, Αρριανού, Καλλινίκου και Λευκίου Μαρτύρων (14 Δεκεμβρίου)
  Την εξαστέλεχον, Μαρτύρων φάλαγγα, ασμάτων άνθεσιν, ανευφημήσωμεν ως καθαιρέτας του εχθρού, και στύλους της ευσεβείας, Θύρσον και Φιλήμονα, και στερρόν Απολλώνιον, Αρριανόν, Καλλίνικον, και τον ένδοξον Λεύκιον· αυτοί γαρ ουρανίων χαρίτων, κόσμω πυρσεύουσι την αίγλην.

  Αγίου Ελευθερίου (15 Δεκεμβρίου)
  Ιερέων ποδήρει κατακοσμούμενος, και αιμάτων τοις ρείθροις επισταζόμενος, τω Δεσπότη σου Χριστώ, μάκαρ ανέδραμες, Ελευθέριε σοφέ. καθαιρέτα του Σατάν. Διό μη παύση πρεσβεύων, υπέρ των πίστει τιμώντων των μακαρίαν σου άθλησιν.

  Αγίου Μοδέστου (16 Δεκεμβρίου)
  Θείων έργων σου, τη επιδείξει, πασαν εύφρανας, Σιών την θείαν, των Αποστόλων πλουτήσας την έλλαμψιν, και τω Σωτήρι οσίως ιέρευσας, ιεραρχία και βίου λαμπρότητι. Πάτερ Μόδεστε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Προφήτου Αγγαίου (16 Δεκεμβρίου)
  Προφήτης θεόληηπτος, οία θεράπων Θεού, τω κόσμω ενδέδειξαι, ανακαθάρας τον νούν, Αγγαίε πανεύφημε· όθεν εορταζόντων, ένθα πέφυκεν ήχος, ήρθης ως εορτάζων, εν Θεώ φερωνύμως· ω πρέσβευε θεηγόρε, σώζεσθαι άπαντας.

  Αγίου Διονυσίου (17 Δεκεμβρίου)
  Της Ζακύνθου τον γόνον και Αιγίνης τον πρόεδρον, τον φρουρόν Μονής των Στοφάδων, Διονύσιον άπαντες, τιμήσωμεν συμφώνως οι πιστοί, βοώντες προς αυτόν ειλικρινώς, σαίς λιταίς τους την σην μνήμην επιτελούντας, σώζε και βοώντας σοι. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω δωρησαμένω ημίν, πρέσβυν ακοίμητον.

  Σεβαστιανού και των συν αυτώ Μαρτύρων (18 Δεκεμβρίου)
  Οι Μάρτυρες σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο, της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· σχόντες γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλον, έθραυσαν και δαιμόνων, τα ανίσχυρα θράση. Αυτών ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

  Βονιφατίου και Αγλαΐδος Μαρτύρων (19 Δεκεμβρίου)
  Μαρτύρων την ευκλείαν, ιχνηλατήσας θερμώς, Χριστόν ωμολογήσας, επί απίστων στερρώς, σοφέ Βονιφάτιε· όθεν καθάπερ πλούτον, αδαπάνητον Μάρτυς, δέδωκας σου το σώμα, τη σεμνή Αγλαΐα· εξ ου τω κόσμω πηγάζει, ρώσις και έλεος.

  Ιγνατίου του Θεοφόρου (20 Δεκεμβρίου)
  Θείω έρωτι, επτερωμένος, του σε ψεύσαντος, χερσίν αχράντοις, Θεοφόρος ανεδείχθης Ιγνάτιε· και εν τη Δύσει τελέσας τον δρόμον σου, προς την ανέσπερον λήξιν εσκήνωσας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Ιουλιανής Παρθενομάρτυρος (21 Δεκεμβρίου)
  Ως νύμφη πανάμωμος, και αθληφόρος σεμνή, τω Λόγω νενύμφευσαι, του αθανάτου Πατρός, Ιουλιανή ένδοξε, συ γαρ φθαρτόν μνηστήρα, παριδούσα εμφρόνως, ήθλησας υπέρ φύσιν, και τον όφιν καθείλες. Και νυν ταις του νυμφίου σου, τρυφάς φαιδρότησι.

  Αναστασίας Φαρμακολύτριας (22 Δεκεμβρίου)
  Των μαρτύρων ταις χρέιαις διακονήσασα, μαρτυρικώς εμιμήσω τας αριστείας αυτών, δι αθλήσεως εχθρόν καταπαλαίσασα· όθεν βλαστάνεις δαψιλώς, χάριν άφθονον αεί, θεόφρον Αναστασία, τοις προσιούσιν εκ πόθου, τη αρωγή της προστασίας σου.

  Των 10 Μαρτύρων εν Κρήτη (23 Δεκεμβρίου)
  Την πολυθαύμαστον Κρήτην τιμήσωμεν, την εξανθήσασαν άνθη τα τίμια, τους μαργαρίτας του Χριστού, Μαρτύρων του ακρέμονας. Δέκα γαρ υπάρχοντες, αριθμώ οι μακάριοι, δύναμιν μυριόπλοκον των δαιμόνων κατήσχυναν· διό και στεφάνους εδέξαντο, Μάρτυρες Χριστού καρτερόψυχοι.

  Ευγενείας Οσιομάρτυρος (24 Δεκεμβρίου)
  Θείου Πνεύματος, τη υμνωδία, φως προσέλαβες θεογνωσία, Ευγενία Χριστού καλλιπάρθενε· και εν Οσίων χορειά εκλάμψασα, αθλητικώς τον εχθρόν εθριάμβευσας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

  Τα Χριστούγεννα (25 Δεκεμβρίου)
  Η Γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω, το φως το της γνώσεως, εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν τον Ήλιον της δικαιοσύνης, και σε γινώσκειν εξ ύψους Ανατολήν. Κύριε δόξα σοι.

  Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου)
  Ευαγγελίζου Ιωσήφ, τω Δαυϊδ τα θαύματα, τω θεοπάτορι. Παρθένον είδες κυοφορήσασαν· μετά Ποιμένων εδοξολόγησας, μετά των Μάγων προσεκύνησας, δια Αγγέλου χρηματισθείς. Ικέτευε Χριστόν τον Θεόν, σωθήναι τας ψυχάς ημων.

  Αγίου Στεφάνου Πρωτομάρτυρος (27 Δεκεμβρίου)
  Βασίλειον διάδημα, εστέφθη ση κορυφή, εξ άθλων ων υπέμεινας, υπέρ Χριστού του Θεού, Μαρτύρων Πρωτόαθλε Στέφανε, συ γαρ την Ιουδαίων απέλεγξας μανίαν, είδες σου τον Σωτήρα, του Πατρός δεξιόθεν. Αυτόν ουν εκδυσώπει αεί, υπέρ των ψυχών ημών.

  Σίμωνος Οσίου (28 Δεκεμβρίου)
  Τη ασκήσει εκλάμψας εν Άθω Όσιε, ως καθαρθείς την καρδίαν των αρετών τω φωτί, εδοξάσθης θαυμαστώς, Σίμων μακάριε· διό και βλύζειν κρουνηδόν, μύρα εύοσμα ημίν, ηξίωσαι μετά τέλος. Αλλά μη παύση πρεσβεύων, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

  14.000 αναιρεθέντων νηπίων (29 Δεκεμβρίου)
  Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα, και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νηπίον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα, και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.

  Ανυσίας Οσιομάρτυρος (30 Δεκεμβρίου)
  Οσίως ανύσασα, των αρετών την οδόν, τω Λόγω νενύμφευσαι, ω Ανυσία σεμνή, και χαίρουσα ήθλησας· αίγλη δε απαθείας, λαμπρυνθείσα Μελάνη, ήστραψας εν τω κόσμω, αρετών λαμπηδόνας· νυν ημίν ιλεούσθε, Χριστόν τον Κύριον.

  Μελανής Οσίας της Ρωμαίας (31 Δεκεμβρίου)
  Καταυγασθείσα την ψυχήν φρυκτωρίαις του αναλάμψαντος ημίν εκ Παρθένου, εν αρεταίς διελάμψας, πανεύφημε. Πλούτον γαρ σκορπίσασα επί γην εφθαρμένον, εναπεθησαύρισας τον ουράνιον πλούτον και εν ασκήσει εκλάμψας φαιδρώς. Όθεν Μελανή, σε πόθω γεραίρομεν.

  Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!

   

  Δείτε επίσης:

  Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

  Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

  Απολυτίκια μηνός Απριλίου

  Απολυτίκια μηνός Μαΐου

  Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

  Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

  Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

  Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

  Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

  Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

  Απολυτίκια κινητών εορτών

  Κατηγορία: Ύμνοι και Προσευχές
  Tags:

  No Comments

Αφήστε ένα σχόλιο!

 

Προσαρμοσμένη αναζήτηση

Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε κριτικές παρουσιάσεις για Ορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία.