Απολυτίκια μηνός Απριλίου .: Πίστη .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Γράφει: Matia Gr

Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (1 Απριλίου)
Φωτισθείσα ενθέως Σταυρού τη χάριτι, της μετανοίας εδείχθης φωτοφανής λαμπηδών, των παθών τον σκοτασμόν λιπούσα πάνσεμνε, όθεν ως άγγελος Θεού, Ζωσιμά τω ιερώ, ωράθης εν τη ερήμω, Μαρία Οσία Μήτερ μεθ’ ου δυσώπει υπέρ πάντων ημών.

Αγίου Τίτου του θαυματουργού (2 Απριλίου)
Ανατεθείς από παιδός τω Κυρίω, αγγελικώς επολιτεύσω εν κόσμω, και των θαυμάτων είληφας την χάριν εκ Θεού, όθεν εχρημάτισας μοναζόντων αλείπτης, Τίτε παμμακάριστε και σοφός οικονόμος. Αλλά μη παύση Πάτερ εκτενώς, υπέρ του κόσμου, Θεόν ιλεούμενος.

Νικήτα Ομολογητού (3 Απριλίου)
Ως νίκης επώνυμος, των θεοσδώτων θεσμών, φρουρός απερίτρεπτος και στύλος ώφθης στερρός, Νικήτα μακάριε· συ γαρ της απαθείας, κοσμηθείς ταις άκτισιν, αίγλης ομολογίας, τον σον βίον φαιδρύνεις. Και νυν των σοι προσιόντων, δέχου την αίνεσιν.

Αγίου Ιωσήφ του υμνογράφου (3 Απριλίου)
Το δωδεκάχορδον του Λόγου όργανον, την παναρμόνιον λύραν της χάριτος, τον υμνογράφον Ιωσήφ τιμήσωμεν επαξίως· ούτος γαρ ανύμνησε, μελιχροίς μελωδήμασι, Πνεύματι κινούμενος, των Αγίων παν σύστημα. Μεθ’ ων και ικετεύει απαύστως, δούναι ημίν πταισμάτων λύσιν.

Αγίου Θεωνά του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (4 Απριλίου)
Ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβείας διδάσκαλε και σεμνότητος, των μοναστών η καλλονή, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Θεωνά πατήρ ημών Όσιε, Θεσσαλονίκης το καύχημα, λύρα του πνεύματος, ικέτευε δια παντός σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Νικηφόρου Και Των Λοιπών Μαρτυρισάντων (5 Απριλίου)
Θείας Πίστεως, τη αναλάμψει, ο επτάριθμος, Μαρτύρων δήμος, ως λυχνία ανεδείχθης επτάφωτος, ταις των αγώνων ενθέοις λαμπρότησι, φωταγωγούντες τους πίστει κραυγάζοντας. Θείοι Μάρτυρες, Χριστώ τω Θεώ πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίων Πέντε Κορών από τη Λέσβο (5 Απριλίου)
Αι πεντάριθμοι κόραι και καλλιπάρθενοι, εκ της Λέσβου ως άνθη τερπνά εξήνθησαν, και αγάπη θεϊκή τον νουν πτερώσασαι, ωμολόγησαν Χριστόν υπέρ ου τας κεφαλάς, ετμήθησαν στερροψύχως ας ευφημήσωμεν πάντες, ως ευκλεείς παρθενομάρτυρες.

Αγίου Ευτυχίου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (6 Απριλίου)
Βίον ουράνιον, Πάτερ κτησάμενος, σκεύος επάξιον, ώφθης της χάριτος, λόγω και πράξει βεβαιών, την θείαν σοι χορηγίαν όθεν ιεράτευσας, ισαγγέλως τω Κτίσαντι, ένδοξε Ευτύχιε, Εκκλησίας ωράισμα, ην φύλαττε ταις σαις προστασίαις, πάσης ανάγκης ανωτέραν.

Αγίου Καλλιοπίου (7 Απριλίου)
Εκβλαστήσας ως ρόδον μάρτυς αμάραντον, αθλητικώς κατευφραίνεις την Εκκλησίαν Χριστού, τη ευπνοία των λαμπρών κατορθωμάτων σου, συ γαρ παθών ζωοποιών, ανεδείχθης κοινωνός, νομίμως ανδραγαθήσας, ω Καλλιόπιε μάκαρ, υπέρ της δόξης του Σωτήρος ημών.

Αγίων Ασυγκρίτου, Αγάβου, Φλέγοντα και Ρούφου (8 Απριλίου)
Εξάριθμος χορός των σοφών Αποστόλων, υμνείσθω ιερώς μελωδίαις ασμάτων, Ερμάς και Ασύγκριτος, Ηρωδίων και Άγαβος, συν τω Φλέγωντι και τω θεόφρονι Ρούφω, την Τριάδα γαρ διηνεκώς δυσωπούσιν, υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίου Ευψυχίου του εν Καισαρεία μαρτυρήσαντα (9 Απριλίου)
Ευψύχως ήνυσας δρόμον τον ένθεον, και καταβέβληκας εχθρόν τον δόλιον, την πανοπλίαν του Σταυρού παμμάκαρ ενδεδυμένος, όθεν συνηρίθμησαι των Μαρτύρων ταις τάξεσι, δόξαν αιωνίζουσαν κεκτημένος Ευψύχιε. Αλλά μη διαλείπης πρεσβεύων, σώσαι ημάς τους σε τιμώντας.

Των εξ Αφρικής Αγίων 40 Μαρτύρων (10 Απριλίου)
Αφρικής τους γενναίους τεσσαράκοντα μάρτυρας, πάντες οι πιστολι ευφροσύνως γεραίρωμεν, Τιμόθεον, Σωκράτην και Θωμάν, Πολύβιον, Θησέα και Λουκάν, Θεόφραστον, Ηλίαν, Περικλή, συν Τίτω και τω θείω Σοφοκλεί. Δόξα τω ενισχύσαντι υμάς, δόξα Χριστώ τω θαυματώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι υμών πάσιν ιάματα.

Αγίου Γρηγορίου του 5ου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (10 Απριλίου)
Δημητσάνης τον γόνον βυζαντίου τον πρόεδρον και της Εκκλησίας απάσης γέρας θείον και καύχημα. Γρηγόριον τιμήσωμεν πιστοί, ως μάρτυρα Χριστού πανευκλεή, ίνα λάβωμεν πταισμάτων τον ιλασμόν, παρά Θεού κραυγάζοντες. Δόξα τω δεδωκότι συ ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω εν ευκλεία ουρανών, δοξάσαντι σε Άγιε.

Αγίου Αντίπα του επισκόπου Περγάμου (11 Απριλίου)
Μυροβλύτην τον θείον και μαρτύρων τον σύναθλον, τον πανευκλεή ιεράρχην και Περγάμου τον πρόεδρον, τιμήσωμεν Αντίπαν οι πιστοί, ως τάχιστον και μέγαν ιατρόν, της δεινής οδόντων νόσου, και προς αυτόν από ψυχής βοήσωμεν. Δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Αγίου Βασιλείου του επισκόπου Παρίου (12 Απριλίου)
Ως ιερεύς του Βασιλέως της δόξης, ομολογίας διαλάμπεις τη αίγλη, ιερομάρτυς ένδοξε Βασίλειε, των εικονομάχων γαρ την απάτην ελέγχων, πόνοις προσωμίλησας υπέρ της αληθείας και μεταστάς εν δόξη προς Θεόν, των σε τιμώντων απαύστως μνημόνευε.

Αγίου Μαρτίνου του πάπα Ρώμης (13 Απριλίου)
Θείοις δόγμασι της ευσεβείας, υπεστήριξας την Εκκλησίαν, ω Μαρτίνε ιεράρχα Θεόσοφε, τον γαρ Χριστόν διπλούν όντα ταις φύσεσιν, ομολογήσας την πλάνην κατήσχυνας. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίων Πούδη, Αριστάρχου και Τροφίμου των αποστόλων (14 Απριλίου)
Χορείαν την τρίπλοκον των αποστόλων Χριστού, συμφώνως τιμήσωμεν ως ποταμούς λογικούς της θείας χρηστότητας, Πούδην συν Αριστάρχω και Τροφίμω τω θείω, λόγοις θεογνωσίας καταρδεύσαντας κόσμον. Αυτών Χριστέ μεσιτείαις πάντας οικτείρησον.

Αγίου Λεωνίδη (ή Λεωνίδα) του επισκόπου Αθηνών (15 Απριλίου)
Ποιμήν ιερώτατος και ιεράρχης σοφός, της πόλεως γέγονας των Αθηνών της κλείνης, Λεωνίδα μακάριε. Όθεν ιερατεύσας τω Σωτήρι οσίως, ήθλησας υπέρ φύσιν, και την πλάνην καθείλες. Και νυν Πάτερ ικέτευε, υπέρ των τιμώντων σε.

Αγίων Χιονίας, Αγάπης και Ειρήνης (16 Απριλίου)
Ως αυτάδελφοι κόραι και ουρανόφρονες, προς ευσεβείας αγώνας ομονοούσαι καλώς, τον αρχέκακον εχθρόν κατεπαλαίσατε, Χιονία η σεμνή, συν Αγάπη τη κλυτή, Ειρήνη η πανολβία. Και νυν Χριστόν δυσωπείτε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Αγίου Συμεών του επισκόπου Περσίας (17 Απριλίου)
Ως υποφήτης των ενθέων δογμάτων, μαρτυρικόν συνασπισμόν επαλείφεις, λόγοις ομού και πράξεσι προς άθλους ιερούς, μεθ’ ων και συνήθλησας, Συμεών ιεράρχα και Χριστώ ανέδραμες, συν αυτοίς ανακράζων. Ιδού ημείς ως πρόβατα σφαγής, τη ση αγάπη, Σωτήρ ελογίσθημεν.

Αγίου Ιωάννου του Ησυχαστού (18 Απριλίου)
Απαλών εξ ονύχων Χριστόν ηγάπησας, και την σην κλήσιν θεόφρον καταλαμπρύνεις σαφώς, πλήρης χάριτος οφθείς του θείου Πνεύματος· εκκαθάρας γαρ τον νουν, των Αγγέλων μιμητής, εν σώματι ανεδείχθης, Πατήρ ημών Ιωάννη μεθ’ ων ικέτευε σωθήναι ημάς.

Αγίου Παφνουτίου του Ιεροσολυμίτου (19 Απριλίου)
Θυσίαν την ένθεον πιστώς προσφέρων Θεώ, ως θύμα ευπρόσδεκτον προσανηνέχθης αυτώ, αθλήσεως άνθραξιν όθεν ως ιερέα, και στερρόν αθλοφόρον, έδειξε σε ο Κτίστης, χαρισμάτων ταμείον εξ ων και ημίν παράσχου, ιερομάρτυς Παφνούτιε.

Αγίου Θεοδώρου του Τριχινά (20 Απριλίου)
Δώρον ένθεον της εγκρατείας, σκεύος έμψυχον της απαθείας, ανεδείχθης θεοφόρε Θεόδωρε, τον γαρ Θεόν θεραπεύσας τοις έργοις σου, των παρ’ αυτών δωρημάτων ηξίωσαι. Πάτερ Όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Αγίου Ιανουαρίου του επισκόπου Νεαπόλεως (21 Απριλίου)
Ως ιεράρχης και σοφός θεηγόρος, τύπος εγένου προς αθλήσεως πόνους, Πάτερ Ιανουάριε τοις περί σεαυτόν. Σώσος γαρ και Πρόκουλος, Δισιδέριος Φαύστος, και συν Ακουτίωνι ο Ευτύχιος άμα, συν σοι αθλούσι μάκαρ ευσεβώς, μεθ’ ων δυσώπει υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου του επισκόπου Αναστασιουπόλεως (22 Απριλίου)
Εκ σπαργάνων επλήσθης της θείας χάριτος και τω Θεώ ανετέθης ως Σαμουήλ ο κλεινός, την υπέρτιμον στολήν Πάτερ κληρούμενος, όθεν θαυμάτων αυτουργός και Χριστού μυσταγωγός Θεόδωρε ανεδείχθης, θεοδωρήτως εκλάμπων, τας ψυχοτρόφους δωρεάς τοις πιστοίς.

Αγίας Πολυχρονίας (23 Απριλίου)
Ζωήν την αιώνιον επιποθούσα σεμνή, φθαρτών κατεφρόνησας και ηδονών κοσμικών, Χριστόν αγαπήσασα. Όθεν Πολυχρονία, συν υιώ Γεωργίω, θείω τροπαιοφόρω, Μαρτυρίου μετέσχες, διό σε, μακαρία πίστει γεραίρομεν.

Αγίας Ελισάβετ της θαυματουργής (24 Απριλίου)
Μητρικών εκ λαγόνων Χριστόν ηγάπησας, ώσπερ βλαστός Ελισάβετ δικαιοσύνης τερπνός, και τοις ίχνεσιν αυτού ακολουθήσασα, των αιωνίων αγαθών, γεωργείς τας απαρχάς, αμέμπτω σου πολιτεία, θαυματουργούσα θεόφρον, προς σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Αγίου Μάρκου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού (25 Απριλίου)
Του Πέτρου συνέκδημος και κοινωνός ιερός, του Λόγου διάκονος και υποφήτης σοφός, εδείχθης Απόστολε, όθεν το του Σωτήρος Ευαγγέλιον θείον, Μάρκε διαχαράττεις ως ουράνιος μύστης, διο Ευαγγελιστά σε πόθω γεραίρομεν.

Αγίου Βασιλέως του επισκόπου Αμασείας (26 Απριλίου)
Ως λειτουργός του Βασιλέως της δόξης, τω παρανόμω βασιλεί αντετάξω, Ιερομάρτυς ένδοξε παμμάκαρ Βασιλεύ, όθεν τον αυχένα σου, εκτμηθείς δια ξίφους, χαίρων προσεχώρησας, προς ουράνιον λήξιν, ης και ημάς δυσώπει μετασχείν, τους ευφημούντας την ένθεον μνήμην σου.

Αγίου Συμεών του Αδελφοθέου του επισκόπου Ιεροσολύμων (27 Απριλίου)
Χριστού σε συγγενή Συμεών ιεράρχα και μάρτυρα στερρόν ιερώς ευφημούμεν, την πλάνην ολέσαντα και την πίστιν τηρήσαντα· όθεν σήμερον την παναγίαν σου μνήμην, εορτάζοντες, αμαρτημάτων την λύσιν ευχαίς σου λαμβάνομεν.

Αγίων Εννέα Μαρτύρων εν Κυζίκω (28 Απριλίου)
Θείας πίστεως τη συμφωνία, εννεάριθμος Μαρτύρων δήμος, εν Κυζίκω ιερώς ηνδραγάθησε, τον γαρ Υπέρθεον Λόγον κηρύξαντες, υπέρ αυτού ως αμνοί σφαγιάζονται, όθεν άφεσιν αιτούνται ημίν και έλεος, τοις μέλπουσιν αυτών την θείαν άθλησιν.

Αγίων Ιάσωνα, Σωσίπατρου και Αγίας Κέρκυρας (29 Απριλίου)
Δυάς η ομότροπος, των Αποστόλων Χριστού, Ιάσων ο ένδοξος, Σωσίπατρος ο κλεινός, συμφώνως τιμάσθωσαν ούτοι γαρ δεδειγμένοι, τον της χάριτος λόγον, ηύγασαν εν Κερκύρα, ευσεβείας το φέγγος, πρεσβεύοντες τω Κυρίω, υπέρ των ψυχών ημών.

Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου και υιού του Ζεβεδαίου (30 Απριλίου)
Γόνος άγιος βροντής υπάρχων, κατεβρόντησας τη οικουμένη, την του Σωτήρος Ιάκωβε κένωσιν, και το ποτήριον τούτου εξέπιες, μαρτυρικώς εναθλήσας Απόστολε, όθεν πάντοτε εξαίτει τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Τα απολυτίκια της σελίδας αυτής μας έστειλε ο Λεωνίδας Σ., τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ!


Δείτε επίσης:

Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

Απολυτίκια κινητών εορτών

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.