Category: Ύμνοι και Προσευχές

image

Ακατάληπτον εστίν – ύμνος εις την Υπαπαντήν του Χριστού

Ακατάληπτον εστίν το τελούμενον εν σοί και αγγέλοις και βροτείς, μητροπάρθενε αγνή. Αγκαλίζεται χερσίν ο πρεσβύτης Συμεών τον του νόμου ποιητήν και δεσπότην του παντός. Βουληθείς ο πλαστουργός, ίνα σώση τον Αδάμ, μήτραν ώκησε την σήν της παρθένοου και αγνής. Γένος άπαν των βροτών μακαρίζει σε, αγνή, και δοξάζει σε πιστώς ως μητέρα του Θεού. Δεύτε ίδετε Χριστόν τον δεσπότην...

Απολυτίκια

Απολυτίκια κινητών εορτών

Α Χαιρετισμοί Της Θεοτόκου Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκω το χαίρε· και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζων προς αύτην τοιαύτα. Χαίρε, δι ης η χαρά εκλάμψει· χαίρε, δι ης η αρά εκλείψει. Θεοδώρου Τήρωνος Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα! Εν τη πηγή της φλογός, ως επι ύδατος αναπαύσεως, ο άγιος μάρτυς...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Απριλίου

Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (1 Απριλίου) Φωτισθείσα ενθέως Σταυρού τη χάριτι, της μετανοίας εδείχθης φωτοφανής λαμπηδών, των παθών τον σκοτασμόν λιπούσα πάνσεμνε, όθεν ως άγγελος Θεού, Ζωσιμά τω ιερώ, ωράθης εν τη ερήμω, Μαρία Οσία Μήτερ μεθ’ ου δυσώπει υπέρ πάντων ημών. Αγίου Τίτου του θαυματουργού (2 Απριλίου) Ανατεθείς από παιδός τω Κυρίω, αγγελικώς επολιτεύσω εν κόσμω, και των θαυμάτων...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Αυγούστου

Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (1 Αυγούστου) Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τον σον φυλάττων, δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Αγίων επτά Μακκαβαίων, Σολομονής και Ελεαζάρου (1 Αυγούστου) Των Μακκαβαίων τον επτάριθμον δήμον, συν τη μητρί Σολομονή τη αγία, και Ελεάζαρ άμα ευφημήσωμεν ούτοι γαρ ηρίστευσαν, δι’...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Δεκεμβρίου

Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος (1 Δεκεμβρίου) Θείας πίστεως περιουσία, διεσκόρπισας τοις δεομένοις τον προσιόντα σοι πλούτον, Φιλάρετε· και ευσπλαχνία κοσμήσας τον βίον σου, τον χορηγόν του ελέους εδόξασας. Ον ικέτευε δοθήναι τοις ευφημούσι σε ρανίδα οικτιρμών και θείον έλεος. Αγίας Μερόπης ή Μυρώπης (2 Δεκεμβρίου) Καλλιμάρτυς Μυρόπη, και Χριστού Νύμφη άφθορε, νυν Αυτώ παρεστώσα ως ωραία και πάγκαλος, ως λίθους...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Ιανουαρίου

Η Περιτομή Του Κυρίου (1 Ιανουαρίου) Μορφήν αναλλοίωτως, ανθρώπινην προσέλαβες, Θεός ων κατ ουσίαν, πολυεύσπλαχνε Κύριε, και Νόμον επληρών περιτομήν, θελήσει καταδέχθη σαρκικήν, ίνα παύσης τα σκιώδη, και περιέλης το κάλυμμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητι τη ση, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστω Λόγε συγκαταβάσει σου. Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου (1 Ιανουαρίου) Εις πάσαν την γην εξήλθεν...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Ιουλίου

Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των Ρωμαίων (1 Ιουλίου) Ως θείοι θεράποντες, και ιατήρες βροτών, ανάργυρον βλύζετε, την θεραπείαν ημίν, Ανάργυροι ένδοξοι, όθεν τους προσιόντας, τη σεπτή υμών σκέπη, ρύσασθε νοσημάτων, και παθών ανιάτων, Κοσμά και Δαμιανέ, Ρώμης βλαστήματα. Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών (2 Ιουλίου) Θείον ένδυμα των οικτιρμών σου και ιμάτιον αθανασίας, την...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Ιουνίου

Αγίου Ιουστίνου του Απολογητού και φιλοσόφου (1 Ιουνίου) Φιλοσοφίας ταις ακτίσιν εκλάμπων, θεογνωσίας υποφήτης εδείχθης, σαφώς παραταξάμενος κατά των δυσμενών συ γαρ ωμολόγησας, αληθείας την γνώσιν, και Μαρτύρων σύσκηνος, δι’ αθλήσεως ώφθης, μεθ’ ων δυσώπει πάντοτε Χριστόν, ω Ιουστίνε, υπέρ των ψυχών ημών. Αγίου Νικηφόρου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού (2 Ιουνίου) Νίκην ήνεγκε τη Εκκλησία, η ση ένθεος ομολογία,...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Μαΐου

Προφήτου Ιερεμία (1 Μαΐου) Εκ γαστρός ηγιάσθης τη προγνώσει του Κτίσαντος, και προφητικής επληρώθης εκ σπαργάνων συνέσεως, εθρήνησας την πτώσιν Ισραήλ, σοφέ Ιερεμία εν στοργή, δια τούτο ως Προφήτην και Αθλητήν, τιμώμεν σε κραυγάζοντες, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σου, ημίν τα κρείττονα. Αγίας Ματρώνας της Ρωσίδας της αομμάτου (2 Μαΐου) Αδιάσειστον...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Μαρτίου

Αγίας Ευδοκίας (1 Μαρτίου) Φόβον ένθεον, αναλαβούσα, κόσμου έλιπες, την ευδοξίαν, και τω Λόγω Ευδοκία προαέδραμες, ου τον ζυγόν τη σαρκί σου βαστάσασα, υπερφυώς ηγωνίσω δι’ αίματος. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. Αγίου Νικολάου του Πλανά (2 Μαρτίου) Τας του πλάνου παγίδας εκφυγών ιερώτατε, απλανώς επορεύθης δια βίου πατήρ ημών, Νικόλαε αοίδιμε Πλανά ουράνια...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Νοεμβρίου

Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού (1 Νοεμβρίου) Θείου Πνεύματος, τη χειρουργία, θεραπεύετε, παντοίας νόσους, συν Κοσμά Δαμιανέ οι Ανάργυροι, ο γαρ Σωτήρ ιατρούς υμάς έδειξεν, εις περιποίησιν πάντων και ίασιν όθεν ρύσασθε, παθών δυσαλθών και θλίψεων, τους ποθώ τω ναώ υμών προστρέχοντας. Αγίων Ακινδύνου, Αφθονίου, Ανεμποδίστου, Ελπιδοφόρου και Πηγασίου (2 Νοεμβρίου) Ακίνδυνον μέλψωμεν, συν Αφθονίω ομού, κλεινόν Ανεμπόδιστον, Ελπιδοφόρον στερρόν,...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Οκτωβρίου

Αγίου Ρωμανού του Μελωδού (1 Οκτωβρίου) Ως σάλπιγξ θεόληπτος, των ουρανίων ωδών, ενθέως εφαίδρυνας, την Εκκλησίαν Χριστού, τοις θείοις σου άσμασι, συ γαρ της Θεοτόκου, εμπνευσθείς τη ελλάμψει, ένθεος υμνηπόλος, εγνωρίσθης εν κόσμω, διο σε πόθω τιμώμεν, Ρωμανέ Όσιε. Ανανίου Αποστόλου (1 Οκτωβρίου) Απόστολε άγιε Ανανία, πρέσβευε τω ελεήμονι Θεώ, ινα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη τας ψυχαίς ημών. Αγίου Κυπριανού και...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Σεπτεμβρίου

Αρχή της Ινδίκτου (1 Σεπτεμβρίου) Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων εν ειρήνη τους Βασιλείς και την πόλιν σου, πρεσβείαις της Θεοτόκου, και σώσον ημάς. Των Αγίων 40 Παρθενομαρτύρων (1 Σεπτεμβρίου) Αθλητών αι χορείαι δεύτε συνδάμετε και τεσσαράκοντα Κόρας μετά Αμμούν ευσεβούς,...

Απολυτίκια

Απολυτίκια μηνός Φεβρουαρίου

Τρύφωνος Μάρτυρος (1 Φεβρουαρίου) Τρυφήν την ακήρατον, ιχνηλατών εκ παίδος, βασάνους υπήνεγκας υπέρ Χριστού του Θεού, και ήθλησας άριστα, όθεν την των θαυμάτων, κοιμισάμενος χάριν, λύτρωσαι πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, Τρύφων Μεγαλομάρτυς, τους σε μακαρίζοντας. Αγίου Αναστασίου του Ναυπλιέως (1 Φεβρουαρίου) Τοις ξίφεσιν ετμήθη σου το σώμα το άγιον, υπ’ Αγαρηνών αλλοπίστων, ω στερρέ Αναστάσιε, και πλήρης θείας χάριτος...

image

Βασίλισσα του κόσμου Δέσποινα τ’ ουρανού

Βασίλισσα του κόσμου Δέσποινα τ’ ουρανού Μυριοχαριτωμένη Παρθένε ευλογημένη Μητέρα του Θεού Μη μας εγκαταλείπεις στα μακρινά της γης ιδέ τους στεναγμούς μας τους πόνους κι οδυρμούς μας για να μας λυπηθείς Ω! Μάνα, γλυκιά Μάνα Μάνα ευσπλαχνική ημών των πικραμένων και μετανοημένων σπλαχνίσου την ψυχή Τα σπλαχνικά σου μάτια στρέψε προς εμάς τρέξε και σκέπασε μας τα ξένα κι...

Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου

Κύριε εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου

Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου, εισάκουσον μου Κύριε. Κύριε, εκέκραξα προς Σε, εισάκουσόν μου. Πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν τω κεκραγέναι με προς σε. Εισάκουσόν μου, Κύριε. Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου. Έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε. Κύριε ἁμαρτάνων ου παύομαι, φιλανθρωπίας αξιούμενος ου γινώσκω, νίκησόν μου την πώρωσιν, μόνε...

προσευχή, Σταυρός

Πρωινή προσευχή του Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ

Αιώνιε Κύριε, Δημιουργέ των απάντων, ο καλέσας με εις την ζωήν ταύτην τη ανεξερευνήτω Σου αγαθότητι· ο δος μοι την Χάριν του Βαπτίσματος και την σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος· ο κοσμήσας με τη επιθυμία του αναζητείν Σε, τον μόνον αληθινόν Θεόν, επάκουσον της δεήσεώς μου. Ο Θεός μου, ουκ έχω ζωήν, φως, χαράν, σοφίαν, δύναμιν άνευ Σου. Αλλά Συ είπας...

Optina Monastery Μοναστήρι της Όπτινα

Πρωινή προσευχή των Πατέρων της Όπτινα

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα, όσα Θα μου φέρει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο άγιο Θέλημα Σου. Στην κάθε ώρα αυτής τηs ημέρας φώτισέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω στο διάστημα τηs σημερινής ημέρας, δίδαξέ με, να τιs δεχθώ με ηρεμία και με την...

τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, Αγία Σοφία, Αχρίδα

Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ – στιχηρό ιδιόμελο του Εσπερινού των Χριστουγέννων

Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι’ ημάς; έκαστον γαρ των υπό σού γενομένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σοι προσάγει· οι Άγγελοι τον ύμνον, οι ουρανοί τον Αστέρα, οι Μάγοι τα δώρα, οι Ποιμένες το θαύμα, η γη το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην· ημείς δε Μητέρα Παρθένον· ο προ αιώνων Θεός ελέησον ημάς.

η Αγία Τριάδα, η εις Άδου Κάθοδος, ο Χριστός εν Παραδείσω και ο Επιτάφιος, Θεόδωρος Πουλάκης, δεύτερο μισό του 17ου αιώνα

Το σύμβολο της Πίστεως – Πιστεύω – Το σύμβολο της Χριστιανικής Πίστης

Η κύρια ομολογία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης μας. Το Πιστεύω είναι μια σύνοψη των βασικών, των θεμελιωδών, δογμάτων της Χριστιανικής Πίστης. Σκοπός της σύνταξης του Πιστεύω είναι να διαχωρίσει τους πραγματικούς, τους γνήσιους Χριστιανούς από τους αιρετικούς. Κάθε ένα άρθρο του είναι βασισμένο στο Λόγο του Θεού.

image

Φως ιλαρόν

Φως ιλαρόν άγιας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου, άγιου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ήλιου δύσιν, ίδοντες φως εσπερινόν υμνούμεν Πατέρα, Υιόν, και άγιον Πνεύμα, Θεόν. Άξιον σε εν πάσι καιροίς υμνείσθαι φωναίς αισίαις, Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς· διό ο κόσμος σε δοξάζει. Το “Φως ιλαρόν” είναι ένας πολύ αρχαίος χριστιανικός ύμνος, που έγραψε ο Άγιος Μάρτυρας Αθηνογένης.

Κοίμηση της Θεοτόκου

Χαιρετισμοί στην Κοίμηση Θεοτόκου (μονοτονικό)

Για τον Ακάθιστο Ύμνο κάντε κλικ εδώ. Για να μάθετε περισσότερα για την Κοίμηση της Θεοτόκου κάντε κλικ εδώ. Τής αθανάτου Σου Κοιμήσεως Πανάχραντε, τήν εορτήν λαμπροφανώς πανηγυρίζοντες, προσκομίζομεν τόν ύμνον Σοι Θεοτόκε· αλλ’ ώς ούσα συμπαθείας μέγα πέλαγος, δυσωπήθητι καί δός πταισμάτων άφεσιν, τοίς Σοί κράζουσι· Χαίρε Μήτερ Απείρανδρε. Άγε δή τών Αγγέλων ο χορός εκ τών άνω, Μαριάμ...